Studijní program –⁠ Volné umění

Název studijního programu: Volné umění
Kód studijního programu: B0213A310011
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční
Profil: akademicky zaměřený
Oblast vzdělávání: Umění
Platnost akreditace do: 27. 3. 2031
Průběh studia: ateliérová výuka doplněná řadou odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů a předmětů obecného základu.
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin uměn, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: bakalář umění (ve zkratce BcA.)
Garant studijního programu: prof. Mgr. ak. mal. Jiří Černický

Cílem studia v bakalářském studijním programu je dovést studenta ke schopnosti realizovat vlastní umělecké dílo na odpovídající úrovni a hledat koncepčně hodnotné a přesvědčivé řešení výtvarného problému, a to skrze kultivaci talentových předpokladů, rozvíjení tvořivosti a kritického myšlení i osvojování vědomostí, metodických principů, řemeslných dovedností a technických a technologických znalostí i dovedností.

Cílem studia v bakalářském studijním programu je také nabytí odpovídajících znalostí z dějin a teorie umění. Tyto znalosti se opírají o základní oborovou literaturu, poznání stěžejních děl oboru, poznání a reflexi současných metodických přístupů i obecnějších témat vizuální a hmotné kultury. Cílem je obeznámenost studenta s komplexem uměleckohistorických, institucionálních a společenských souvislostí, do nichž umělec svou prací vstupuje. Součástí studia je rovněž seznámení s praktickými aspekty umělecké profese: student se zorientuje v problematice výtvarného provozu a získá základní prezentační dovednosti.

Absolvent

Absolvent studijního programu Volné umění je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • hledat kreativní řešení výtvarného problému, koncipovat ideu a obsah vlastního uměleckého díla, které dokáže samostatně realizovat, teoreticko-kriticky reflektovat a veřejně prezentovat;
 • ovládat řemeslné dovednosti a technologické postupy daného oboru a autorsky s nimi nakládat při realizaci uměleckého díla;
 • pracovat jako samostatná tvůrčí osobnost schopná rozvoje individuálního přístupu k výtvarné praxi;
 • používat základní terminologii, metody a postupy daného oboru v rozsahu potřebném pro působení ve výtvarné praxi;
 • orientovat se v dějinách, teorii a aktuálním dění v oboru;
 • vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro tvůrčí zpracování daného tématu;
 • srozumitelné a přesvědčivé verbální i vizuální prezentace svého díla;
 • kriticky zhodnotit možné etické a společenské implikace vlastního díla;
 • orientovat se v aktuálním výstavním galerijním provozu;
 • tvůrčí týmové práce po odborné stránce;
 • komunikovat ve světovém jazyce.

Absolvent bude moci uplatnit své vzdělání jedním z následujících způsobů:

 • jako výtvarný umělec pracující na volné noze;
 • jako člen kreativního týmu v kulturní i komerční sféře a v kreativním průmyslu;
 • jako zaměstnanec galerijní či muzejní instituce;
 • jako poradce pro výtvarné umění ve veřejném sektoru;
 • jako akademický pracovník v oblasti výtvarného umění;
 • jako učitel v oblasti výtvarného umění v rámci základního, středního a vysokého školství;
 • jako odborný uměleckořemeslný pracovník s ohledem na mediální zaměření vystudovaného ateliéru nebo absolvované volitelné odborné předměty a kurzy (restaurátor, dokumentární či reportážní fotograf apod.).

Výuka ve studijním programu Volné umění probíhá v těchto ateliérech: