Informace o bakalářském programu

Bakalářské studium je koncipováno jako čtyřleté a jednotlivé ateliéry se profilují v různých segmentech oborů designu a užitého umění.

Těžištěm vzdělávacího procesu je  ateliérová výuka, ve které se prolíná umělecký koncept s technickou a řemeslnou prací. Důraz je kladen na získání teoretických i praktických znalostí a dovedností oboru, studenti si osvojí si základních principy tvorby a jejich aplikaci v tvůrčím autorském postupu.

 

Poznámka:

Bakalářské studium B8206 Výtvarná umění, magisterské studium M8206 Výtvarná umění a navazující magisterské studium N8206 Výtvarná umění - studijní obory Architektonická tvorba, Design, Grafika a vizuální komunikace a Výtvarná tvorba - prezenční forma

Pro výše uvedené programy platí, že jsou určeny pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do těchto studijních programů již nepřijímají.

Ateliérová výuka

Semestrální: trvající 12 týdnů, kdy se při řešení semestrálních úloh různé délky a náročnosti setkávají studenti všech ročníků a obou stupňů jednoho ateliéru,

Klauzurní projekt: třítýdenní práce, kterou řeší a obhajuje každý student zcela samostatně.

Principem výuky je kromě zvládnutí znalostního a dovednostního základu daného oboru, také osvojení si koncepčního myšlení, práce pomocí experimentu, schopnost analýzy zadání a jeho zpracování do volné či jiné požadované formy.

Studijní programy – specializace – ateliéry
Design
Volné umění
Grafika a vizuální komunikace