Eva Kvaššayová získala cenu Kaplicky Internship

Letošní absolventka Ateliéru architektury III UMPRUM Eva Kvaššayová byla za svou diplomovou práci Cloud-scape oceněna v soutěži DIPLOMKY 2022 cenou Kaplicky Internship.

Eva Kvaššayová získala cenu Kaplicky Internship

Soutěž Diplomky každoročně vyhlašuje Česká komora architektů a hodnotí diplomové práce architektů, krajinářských architektů a urbanistů.

Evin diplomní projekt Cloud-scape vznikl pod vedením prof. Imricha Vaška, jehož ateliér se dlouhodobě věnuje výpočetnímu navrhování.

V současném postdigitálním architektonickém diskurzu se metoda zobrazování modelů prostřednictvím pointcloudů - shluků milionů pixelů zachycených skenerem - stává podnětem ke zpochybnění a přehodnocení relevance konvenční prezentace architektury. Předpokládá se, že potenciál mraků bodů se bude s rozvojem technologií a větší dostupností těchto dat zvyšovat.

Pointcloud je schopen modifikovat informace, které nese, pomocí široké škály algoritmů - registrace, filtrace, segmentace, výpočtu a porovnávání charakteristik forem - a na rozdíl od tradičních způsobů reprezentace prostoru může nabídnout více způsobů interpretace významu jeho jednotlivých složek - a zohlednit tak i ty (v dnešním vnímání) vedlejší - poché, entourage nebo matérii objektů. Staví na stejnou úroveň krajinu, architekturu a objekty, a je tak důslednějším nástrojem pro vykreslení prostředí než zavedené znázornění pomocí čar.

S důrazem na vzájemné prolínání virtuálního a hmatatelného je cílem práce ověřit metody vidění prostřednictvím 3D skeneru, fotogrammetrie a filmu v kontextu propojení s přírodou, klimatu a architektury a na základě kritické teze aplikovat tyto metody použít pro re-imaginaci vysokohorské krajiny prostřednictvím mračen bodů jako média pro vizualizaci a testování nových prostorových konfigurací architektonicky charakteristických prvků Vysokých Tater - jejich přeskupením a rozvinutím do nových forem a nabídnutím neprozkoumaných možností scénářů vývoje skalnatého horského prostředí.
V praktické části diplomové práce byla jako místo pro testování metod navrhování pomocí fotogrammetrie a mračen bodů vybrána mezistanice lanové dráhy Štart navržená architektem Dušanem Jurkovičem.