Architektura II

Ateliér architektury II: Future Architectures Platform

Ateliér architektury II: Future Architectures Platform se zaměřuje na vytváření nových idejí a architektonické praxe s cílem podpořit tvorbu takových forem, které usilují o svobodnější a spravedlivější společnost. V ateliéru analyzujeme a vyvíjíme metody spolupráce, spolufinancování, spolužití, společného vzdělávání a společného tvoření.

Hlavní jazyk výuky je angličtina.

 

WHAT IF CULTURE

Muzeum jako laboratoř společnosti. Muzeum nové generace.


Ateliér architektury II: Future Architectures Platform (A2|FAP)

Jaro 2024

Co je kultura? Jak mění společnost? Proč potřebujeme umění? V posledních 150 letech se odpovědi na tyto otázky vyvíjely a měnily neustále.

V našich prvních představách o kulturní politice byla kultura zásadně o zachování paměti a vytváření pocitu sounáležitosti a identity. Kultura nám říká, kdo jsme, odkud pocházíme a kam patříme; co je naším dědictvím, co je třeba chránit a zachovat. V polovině dvacátého století, po New Dealu a vzniku evropského sociální demokracie, se v Evropě rozšířila představa, že přístup ke kultuře je základním právem, které by měl každý stát zaručit. Přístup ke kultuře byl stanoven na stejné úrovni jako přístup ke vzdělání a zdravotní péči – jako ústřední prvek sociálního státu. Uskutečňují se veřejné investice do kultury a do kulturní infrastruktury: veřejná muzea, divadla, koncertní síně a další kulturní zařízení, které se stávají stále více populárními, jsou ve vyspělých městech považovány za klíčový majetek. Kultura produkuje vzdělané, kritické, dobře formované občany. Je klíčovým prvkem při vytváření vyspělého státu, vyspělé společnosti.

V posledních desetiletích 20. století se rozšířil přístup ke kultuře jako k cennému výrobnímu zdroji. Stejně jako společnost zachází se zdroji energie nebo materiálových surovin, vzniká přístup, kdy společnosti mohou různými způsoby mobilizovat své bohaté kulturní dědictví k vytváření dalších aktiv. Některé formou diplomacie a měkké síly předávají své hodnoty do celého světa a rozšiřují své trhy (americká kinematografie, britský hudební průmysl, italská móda, korejská vlna). Jiné je používají jako aktiva k urychlení klíčových průmyslových odvětví, jako je cestovní ruch (památkově chráněná města). Nebo k vytváření modelů cestovního ruchu, kde je kultura hnací silou (hudební festivaly).

Vznik pojmu „kreativní odvětví“ v 90. letech 20. století zvyšuje tuto vizi kultury jako významného ekonomického činitele. V globalizovaném světě dekolonizované pracovní produkce se kreativita a talent stávají klíčovými lidskými zdroji spojenými s urbanizací a občany*kami s vysokými příjmy, kteří mohou pracovat odkudkoli si přejí. Film, móda, architektura, vydavatelství, reklama, umění, design a digitální odvětví se stávají klíčovými strategickými odvětvími a vyspělé země investují velké prostředky do jejich rozvoje v zájmu růstu a vytváření pracovních míst v postindustriálních městských centrech.

Dnes se objevuje nová funkce kultury. Kultura a umění je stále více začleňuje do jiných prostorů vytváření znalostí – od vědy a technologie až po sociální inovace, lidská práva nebo ekologie. Ve světě, který se nachází v krizi, tento střet prostoru umění s oblastí výzkumu a produkce znalostí vzkvétá v každém odvětví. Spolupráce mezi lidmi působícími na poli umění, designu, ekologie, filosofie, aktivismu, architektury, tvůrčích technologií a univerzitami, výzkumnými institucemi a organizacemi, laboratořemi, technologickými společnostmi, vládami, nevládními organizacemi a centry sociálních inovací jsou stále na vzestupu. Pracují na tématech, jako je budoucnost potravin, mobilita, materiály, podoba měst či sociální dopad umělé inteligence. Kultura se více než kdy jindy stává experimentálním prostorem pro testování a zkoušení nových forem života.

Kultura je dnes laboratoří společnosti. Prostor, kde můžeme vytvářet prototypy jiných forem života pro budoucnost. Kde můžeme vytvářet nové představy pro novou společnost. Je to prostor WHAT IF [Co by, kdyby?]

V tomto semestru se s Ateliérem Architektury II: Future Architectures Platform ponoříme do analýz různých epoch kulturní produkce prostřednictvím typologie muzea. Následně budeme koncipovat poslání, vizi a institucionální podobu muzea příští generace, od jeho zkušeností po sbírky, a navrhneme jeho architekturu.

Návrh architektury bude rozvíjet otázky týkající se veřejnosti, udržitelnosti, přístupnosti, finanční transparentnosti a rovnosti. Otevřeme složité otázky, jako je monumentalita nebo nezávislost prostřednictvím prostoru, budeme zkoumat materiální, zvukové, digitální a tektonické projevy.

KONTAKTY

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – ateliér 102, kabinet 106a

VEDOUCÍ ATELIÉRU
Ing. arch. et MArch II Eva Franch i Gilabert

KOORDINÁTORKY ATELIÉRU
MgA. Alžběta P. Brůhová
alzbeta.bruhova@umprum.cz

Ing. arch. Kateřina Vídenová
katerina.videnova@umprum.cz