Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2022/23

Přijímací zkouška

 

Výtvarná umění

 

Přijímací zkouška do programu Výtvarná umění probíhá dvoukolově.

 

1. kolo probíhá distančně dne 12. 5. 2022. Komise jmenovaná rektorem prostuduje požadované přílohy k přihlášce (tj. životopis, portfolio, koncepci disertační práce a motivační dopis). Hodnotící kritéria: kvalita projektu, kvalita dosavadní práce, přínos pro UMPRUM. Každá položka se hodnotí na škále 0-5 bodů (maximum 15 bodů). Uchazeči, kteří dosáhli více než 7 bodů, budou pozváni do druhého kola. Seznam postupujících uchazečů bude zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz.

 

2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem v termínu 30. a 31. 5. 2022. V pohovoru uchazeč představí a obhájí doktorský projekt a prokazuje odborné znalosti a předpoklady k samostatné tvůrčí výzkumné práci. V rámci pohovoru je rovněž ověřena základní způsobilost ke komunikaci v anglickém jazyce.

 

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenované rektorem a své hodnocení vyjadřuje bodováním podle těchto kritérií:

 

  • Kvalita předloženého projektu: 0 - 5 bodů
  • Kvalita dosavadní práce: 0 - 5 bodů
  • Schopnost argumentace: 0 - 5 bodů
  • Komunikace v angličtině: 0 - 3 body

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 10 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

 

S sebou do druhého kola si přineste:

 

1. Pozvánku zaslanou poštou

2. Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

 

 

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na budou na webových stránkách zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především uchazeči poustupující do 2. kola a výsledky přijímacího řízení.