Nostrifikace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 

1. Právní předpisy upravující uznávání v ČR

- Zákon č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů - § 87,89,90,105,106
- Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
- mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána

2. Ekvivalenční dohody

Slovenská republika

Smlouva mezi Českou republikou  a  Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 28.11.2013, publikována pod č. 23/2015 Sb.m.s., platná od 28.3.2015)

Držitelé slovenských dokladů o vysokoškolském vzdělání je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice.

Polská republika

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.)

Držitelé polských dokladů, na něž se vztahují výše uvedené články Dohody, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice

Maďarská republika

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice (publikována pod č. 92/2005 Sb.m.s., platná od 9. června 2005)

Dohoda stanoví, že Česká republika stejně jako Maďarská republika považují státem uznané diplomy – tj. doklady o ukončení vysokoškolského studia za vzájemně rovnocenné, a to automaticky (bez dalšího řízení).

Slovinská republika

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávie (publikována pod č. 89/1991 Sb., platná od 27. srpna 1990) - v platnosti pouze pro Slovinskou republiku

Dohoda stanoví, že Česká republika stejně jako Slovinský republika považují státem uznané diplomy – tj. doklady o ukončení vysokoškolského studia za vzájemně rovnocenné, a to automaticky (bez dalšího řízení).

Spolková republika Německo

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23.3.2007) – č. 60/2008 Sb.m.s.

Německé vysokoškolské kvalifikace osvědčujících absolutorium akreditovaného studijního programu konkrétního stupně vysokoškolského vzdělání za účelem dalšího studia jsou uznávány na základě žádosti o uznání zahraničního vzdělání podané na veřejné vysoké škole, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, vysoká škola v takovém případě žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

Držitelé vysokoškolských kvalifikací vydaných německými vysokými školami, na které se Dohoda nevztahuje (nejde o uznávání za účelem dalšího studia), mohou podávat žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle obecných ustanovení § 89 a § 90 zákona o vysokých školách.

3. Orgány, které rozhodují o uznávání:

- Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti. V případě pochybností určí příslušnost vysoké školy k uznání, pokud taková vysoká škola v ČR není, rozhodne o uznání samo.

4. Náležitosti žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání v ČR:

Písemná žádost absolventa zahraniční vysoké školy, která obsahuje (viz formulář žádosti):
- jméno a příjmení žadatele, datum a místo narození, státní příslušnost, kontaktní údaje,
- oficiální název absolvované vysoké školy,
- datum zahájení a ukončení studia,
- název studijního programu/oboru,
- typ a forma studia,
- podpis žadatele (podává-li žádost zástupce absolventa, pak předkládá úředně ověřenou plnou moc),
- seznam přiložených dokumentů,
- účel, za jakým žadatel o uznání žádá (zda za účelem dalšího studia nebo výkonu povolání v ČR).

Přílohy, kterými jsou: 

Originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou.
Originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (Diploma Supplement/Transcript of Records) nebo výpis o všech vykonaných zkouškách a zápočtech za celou dobu studia.

Pokud nebyly výše uvedené dokumenty vydány v českém nebo anglickém jazyce, je požadován jejich překlad do českého nebo anglického jazyka tlumočníkem zapsaným v seznamu soudních znalců a tlumočníků. Seznam je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky - seznam znalců a tlumočníků.

Písemný překlad podává tlumočník v obdobné úpravě, jaká je stanovena pro písemný posudek znalce. Na první straně písemného překladu uvede tlumočník, z kterého jazyka byl překlad proveden, a na poslední straně připojí tlumočnickou doložku, razítko a podpis. S písemným překladem musí být sešita přeložená listina. Nelze-li tuto listinu připojit k překladu, spojí se s překladem její ověřený opis. (§14 vyhlášky č. 37/1967 Sb.)

- Písemná, úředně ověřená plná moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem a její úřední překlad do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

- Pokud došlo u uchazeče po absolvování studia ke změně příjmení, je požadováno předložení úředně ověřené kopie oddacího listu nebo jiného dokladu prokazujícího tuto skutečnost a úřední překlad tohoto dokladu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

- Na vyžádání anotace absolvovaných předmětů v anglickém jazyce, popř. přeložené do českého jazyka.

- Na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia.

- Na vyžádání doložení doklad o změně názvu vysoké školy, pokud se neshoduje název školy uvedený na předložených dokumentech se současným názvem školy.

5. Požadavky na ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů

a. Ověření se nevyžaduje u vysokoškolských diplomů vystavených v zemích, které uzavřely s Českou republikou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam. 

b. Ověření apostilou

Je-li stát, jehož vysoká škola listinu vydala, smluvní stranou Haagské úmluvy (signatáři) o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961, provádí konečné ověření listiny formou tzv. apostily příslušný orgán tohoto státu (tzv. apostilní úřad).

Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz).

Signatáři Haagské úmluvy:
Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Barbados, Belize, Botswana, Brunej Darussalam, Cookovy ostrovy, Čína - pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná superlegalizace), Dánsko, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, Grenada, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kapverdy, Kazachstán, Kolumbie, Korejská  republika (Jižní Korea), Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, USA, Vanuatu, Velká Británie, Venezuela.

c. Superlegalizace

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu provádí zpravidla ministerstvo zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala, a následně je provedena superlegalizace příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

 

Upozornění:

Dne 1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit při podání žádosti o nostrifikaci poplatek ve výši 3000 Kč.

Číst více...
KONTAKT

nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel.: 251 098 107
přízemí, místnost č. 006a

Ing. Michaela Bížová
michaela.bizova@umprum.cz

PLATEBNÍ ÚDAJE

Administrativní poplatek

částka: 3.000,- Kč
č. ú.: 19-5599810247/0100
nebo
IBAN: CZ1401000000195599810247
Swift kód: KOMBCZPP
variabilní symbol: 602
Do poznámky prosím napište své jméno.

Žádost o uznání zahraničního vzdělání - formulář/Application Form