Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Ombudsman/Ombudsmanka

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Ombudsman/Ombudsmanka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová je jedinečná vzdělávací instituce v České republice poskytující vzdělání v oblasti umění, architektury, designu včetně teorie a dějin těchto oborů. Škola zaručuje vysokou úroveň výuky a studujícím i vyučujícím nabízí profesionální, efektivní a přátelský rámec vzdělávacích a tvůrčích aktivit. Garantuje dodržování etických norem chování a vystupování na akademické půdě, jakož i rovnost příležitostí pro všechny členy a členky akademické obce.

S cílem zvyšovat kvalitu pracovního i studijního prostředí vyhlašuje rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) v souladu se zněním čl. 3 Směrnice rektora č. 1/2019 výběrové řízení na pracovní pozici Ombudsman/Ombudsmanka.

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (v oborech právo, psychologie nebo sociální práce),
 • odborná praxe (v oblasti psychologie, psychoterapie, sociální práce, mediace, ochrany lidských práv, sociologie, krizové intervence atd. je výhodou),
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • trestní bezúhonnost.

Povinné přílohy přihlášky:

 • motivační dopis,
 • návrh koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky v prostředí umělecké VŠ včetně vymezení pravomocí a zásad činnosti,
 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • strukturovaný životopis,
 • doklad o předešlé odborné praxi,
 • doklad o trestní bezúhonnosti,
 • doklad o jazykové zkoušce,
 • kontaktní údaje.

Hlavní okruhy činnosti:

 • Monitoruje na základě podnětů a stížností členů akademické obce a zaměstnanců UMPRUM šikanu, diskriminaci, genderově podmíněné násilí, zneužívání moci nebo jiné formy neetického jednání.
 • Analyzuje zjištěné nežádoucí jevy, poskytuje zpětnou vazbu vedení a předkládá návrhy na systémová opatření, která tyto jevy eliminují.
 • Poskytuje pomoc, poradenství a mediaci při řešení konfliktů v důsledku neetického jednání a přispívá k vytváření bezpečného studijního a pracovního prostředí.
 • Podílí se na přípravě edukačních materiálů i metodické a osvětové činnosti v oblasti prevence nežádoucího jednání.

 

Přihlášku s přílohami zašlete emailem nejpozději do 2.2.2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám Andree Kartous, na adresu: andrea.kartous@umprum.cz.

 

Předpokládaný nástup:

1.3.2023 na zkrácený úvazek (0,2).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh výběrového řízení:

Výběrová komise jmenovaná rektorem UMPRUM zhodnotí způsobilost uchazečů a uchazeček i kvalitu jejich koncepce. Vybrané osoby budou pozvány k veřejné prezentaci svých profesních zkušeností a navržené koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky. Výběrová komise posoudí kvality jednotlivých prezentujících a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru.

Složení výběrové komise i termín veřejné prezentace uchazečů a uchazeček bude oznámen v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům a uchazečkám nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.