KONTAKTY

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

ADMINISTRACE OPVVV PROJEKTŮ, VEDENÍ ADMINISTRÁTORŮ EXTERNÍCH PROJEKTŮ
Bc. Kristýna Baumannová
251 098 117
kristyna.baumannova@umprum.cz

Projekt
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946

ZKVALITNĚNÍ IGA PROJEKTŮ NA UMPRUM

je spolufinancován Evropskou unií
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt si klade za cíl zkvalitnění hodnotícího systému interních grantových soutěží, včetně zjednodušení administrativní zátěže a zajištění proškolení personálu, který se podílí na stávajícím systému interní grantové agentury na UMPRUM.

Cílem celého procesu není pouze nastavení nového hodnocení interních grantových soutěží, ale i zrevidovat stávající systém a umožnit tak lépe rozvinout potenciál, který naše škola nabízí, a to nejen v rámci možností studentů a jejich domovských ateliérů či kateder, ale i v rámci interních procesů, které probíhají napříč pracovišti UMPRUM. Cílem je tedy jednak zajistit pro hodnocení fundovaný a nezbytný počet odborníků, zrevidovat současný stav a dle zjištěných nedostatků sjednat nápravu v podobě kvalitnější a přehlednější evidence projektů, včetně procesní dokumentace.

Hlavní očekávané změny projektu:
proškolení personálu, který se na interní grantové soutěži bude i v budoucnu podílet
na základě výstupů z revize stávajícího systému a proškolení klíčových pracovníků zavést nový systém, který se bude skládat zejména z nových interních norem a z nového interního informačního systému;
dle nově zavedeného systému realizovat studentské projekty a ověřit tak nový systém;
zvýšení portfolia počtu externích hodnotitelů z řad odborníků;
vyšší obeznámenosti s některými pravidly soutěže a to nejen u studentů, ale i u administrativního aparátu UMPRUM.

Garant projektu: Mgr. Zdeněk Bezecný, PhD.
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946
Období řešení: září 2020 – červen 2023
Poskytovatel: Ministerstvo školství/Evropská unie (www. opvvv.msmt.cz)
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výše finanční podpory: je 5 699 130,37 Kč.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číst více...
Projekt
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013266

ROZVOJ VÝUKOVÝCH METOD NA UMPRUM

je spolufinancován Evropskou unií
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřený na inovaci edukačního procesu a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na UMPRUM. Zahrnuje implementaci moderních výukových metod podle aktuálních trendů, zvýšení pedagogických kompetencí akademických i neakademických pracovníků a celkové zkvalitnění a provázanost vzdělávací činnosti realizované UMPRUM.

Hlavním cílem projektu je komplexním způsobem ošetřit a dlouhodobě zabezpečit kontinuální rozvoj kvality vzdělávací činnosti a výukových metod na UMPRUM v souladu s požadavky praxe a zahraničními trendy. Dílčí cíle projektu zahrnují:

  1. Vybudování vnitřní platformy metodiků a jejich školení
  2. Realizování vzdělávacích seminářů na téma podpory a využití nových výukových metod s účastí odborníků na vzdělávání z ČR i ze zahraničních vysokých škol a vzájemné předávání znalostí a know-how z pedagogické oblasti uvnitř instituce
  3. Vytvoření Akademického průvodce UMPRUM a jeho implementace do praxe

Vnitřní přenos výstupů projektu bude zajištěn prostřednictvím fungující struktury metodiků jednotlivých kateder, kteří budou jak sami účastníky odborného pedagogického vzdělávání, tak budou tyto poznatky dále šířit v rámci svého působení napříč akademickou komunitou UMPRUM. K tomu by měla přispět jejich nově definovaná a institucionalizovaná pozice a působnost v rámci jednotlivých kateder, jež byla podrobně popsána v aktivitě 2.a.
Navenek budou výstupy projektu prezentovány a šířeny prostřednictvím účasti do projektu zapojených osob na konferencích věnovaných problematice vzdělávání, konkrétně např. v rámci participace UMPRUM na celonárodní konferenci Hodnocení kvality vysokých škol, která se věnuje právě aktuálním trendům ve vzdělávací činnosti a zajišťování jejich kvality.

Výše finanční podpory je 7 895 431,14 Kč.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číst více...
Akaemický průvodce
Projekt
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008554

MODERNIZACE VYBAVENÍ UMPRUM

je spolufinancován Evropskou unií
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt řeší modernizaci technologického vybavení ateliérů/dílen UMPRUM, ve kterých probíhá výuka a dalších prostor školy využívaných napříč studijními programy, včetně vybavení HW a SW. Součástí projektu je i pořízení elektronické informační databáze, která zpřístupní informace o nových materiálech a technologiích v tvůrčích odvětvích.

Cílem projektu je celková modernizace vybavení studijního prostředí na UMPRUM, včetně zajištění přístupu k informacím o nových materiálech a technologiích v tvůrčích odvětvích co nejširšímu okruhu studentů. Výsledkem by měla být profesionalizace a modernizace celého výukového procesu, větší možnost navázání spolupráce s aplikační sférou a lepší uplatnitelnost studentů v praxi díky zapojení moderních technologií do výuky.

UMPRUM plní pomocí aktivit řešeného projektu svou vizi být moderní institucí opírající se o inovativní, efektivní a bezpečné technologické zázemí a upevní si pozici mezi klíčovými institucemi generujícími nové praktické i teoretické přístupy v oblastech architektury, designu, užitého a volného umění na národní i mezinárodní úrovni.

Výše finanční podpory 7 170 350 Kč.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číst více...