University Leaders in SDG II - Engagement for sustainability (UNILEAD II)

Projekt je zaměřen zejména na výměnu informací, sdílení zkušeností a dobré praxe mezi zapojenými VVŠ navzájem i uvnitř každé VVŠ, aktivizaci klíčových hráčů a přenos zapojení (engagementu) napříč VVŠ. Rovněž dojde ke zvýšení odborných znalostí jak osob zapojených do procesu v rámci VVŠ (klíčoví pracovníci relevantních odborů) tak i
vrcholového managementu VVŠ v oblasti „Zdrojů pro změnu“, tedy především provozních aspektů řízení VVŠ.
V neposlední řadě dojde k identifikaci překážek a úzkých míst implementace opatření pro udržitelný rozvoj univerzit v rámci „Zdrojů pro změnu“, což umožní lepší zacílení vznikajících dílčích strategií VVŠ.
Výstupy ze společných odborných školení a interních seminářů (know-how, postupy,
procesy, pravidla, strategie) budou přístupné i po skončení realizace projektu a budou
dále využívány pro interní potřeby každé zapojené VVŠ.

Hlavní řešitel: Veronika Miškovičová
Období řešení: 01/23 - 12/23
Poskytovatel: MŠMT
Výše poskytnuté účelové podpory: 350 000 Kč

KONTAKT

KONTAKTNÍ OSOBA
MgA. Veronika Miškovičová
veronika.miskovicova@umprum.cz