UMPRUM se zapojila do projektu UNILEAD 2022

V roce 2022 UMPRUM spolupracovala s 24 českými univerzitami na projektu UNILEAD - University leaders in SDGs, podpořeném z z prostředků Centralizovaného rozvojového programu MŠMT, jehož společným předmětem jsou aktivity pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals).

UMPRUM se zapojila do projektu UNILEAD 2022

V roce 2022 UMPRUM spolupracovala s 24 českými univerzitami na projektu UNILEAD - University leaders in SDGs, podpořeném z z prostředků Centralizovaného rozvojového programu MŠMT, jehož společným předmětem jsou aktivity pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals).

Abychom podpořili realizaci SDG a ochránili naši společnost a životní prostředí, jako aktéři zevnitř VVŠ jsme identifikovali vzájemně prospěšný záměr ve věci naplňování SDG postupovat koordinovaně, sdílet své zkušenosti, vyměňovat dostupné a funkční domácí i zahraniční dobré praxe a postupně formovat dobrovolný soubor doporučení pro transparentní a měřitelné vyjádření postupu směrem k vytčeným cílům.

Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. „Zdrojů pro změnu“).

UMPRUM se v rámci 10 klíčových obastí zapojila do problematiky "Odpady, prevence vzniku a recyklace" a "Zelená výstavba".

Výstupem projektu bude mj. sada doporučení aplikovatelných managementem univerzit a jejich následný přenos do praxe nezbytným zapojením vnitřních i vnějších klíčových osob.

V současnosti probíhá příprava návrhu navazujícího projektu pro rok 2023 k dalšímu rozvoji v oblasti širšího engagementu (do budoucna zůstává prostor pro rozpracování oblasti kurikula a potencionálně i obecného dobrovolného standardu).