TAH - otázky a odpovědi k novému inovačnímu centru

TAH – otázky a odpovědi

TAH - otázky a odpovědi k novému inovačnímu centru

Co je centrum TAH?

TAH je zkratkou pro Technology, Art, Humanities – Creative and Innovation Centre. Jde o formující se platformu pro organizace z oblasti nových technologií, umění a humanitních a společenskovědních oborů. Centrum se zaměřuje na koordinaci a spolupráci ve vzdělávání, výzkumu a inovacích, komunikaci s veřejností i státní správou v zájmu rozvoje znalostní a kreativní ekonomiky.

 

Proč vzniklo centrum TAH?

TAH vzniklo pro usnadnění  interdisciplinární koordinace aktivit, kde se nové technologie setkávají s uměním a jsou reflektovány společenskými a humanitními vědami. Jeho cílem je posílit propojení mezi novými technologiemi z oblasti AI, VR, pokročilé grafiky, počítačových her, zvukového a světelného designu, syntetických médi aj. mající vliv na umění design, architekturu nebo umělecké řemeslo, jejichž dopady na společnost jsou včas zpracovávány humanitními a společenskými vědami např. z oblasti etiky, práva, psychologie, sociologie, pedagogiky nebo ekonomie.

 

O co konkrétně TAH usiluje?

 1. Iniciátoři TAH hodlají vyvinout úsilí pro založení právnické osoby se sítí regionálních kontaktních center.
 2. TAH hodlá na interdisciplinární bázi vytvářet vzdělávací programy včetně programů celoživotního vzdělávání (reskilling, upskilling).
 3. TAH hodlá přispět ke změně národní i mezinárodní legislativy a dalších strategických dokumentů ve smyslu zajištění adekvátního uznání, ohodnocení a financování transdisciplinární vědy, výzkumu a inovací v doménách TAH:
 1. Na mezinárodní úrovni TAH hodlá přispět ke změně definice výzkumu ve Frascati manuálu, aby lépe reflektovala přínosy transdisciplinárního výzkumu spojeného s kreativními technologiemi, zejm. v oblasti uměleckého výzkumu a příspěvku humanitních a společenských věd k inovacím relevantních pro současnou společnost.
 2. Na národní úrovni TAH hodlá přispět ke vzniku specifického programu nebo výzvy, zaměřeného rovnocenně a emancipovaně na všechny tři domény TAH – Technology, Art, Humanities, v zájmu realizace komplexních řešení současných výzev s reálným dopadem na společnost.
 1. V dlouhodobém horizontu hodlá TAH založit fyzickou centrálu pro realizaci svých cílů a šíření inovačního potenciálu pro širokou i odbornou veřejnost.

 

Kdo stojí za TAH?

TAH je společnou iniciativou organizací z řad univerzit, uměleckých  vysokých škol, uměleckých fakult neuměleckých vysokých škol, technologických výzkumných organizací a akademických  pracovišť společenskovědního a humanitního zaměření a dalších partnerských organizací, které sdílejí teze Manifesta TAH. Centrum TAH bylo iniciováno v rámci činnosti Univerzity Karlovy v Kampusu Hybernská.

 

Co odlišuje TAH od jiných inovačních center?

Jde zatím o nejširší celonárodní organizované propojení vědecké a umělecké komunity z domén TAH, tedy nových technologií,  umění a humanitních a společenskovědních oborů. Členové se hlásí k myšlence interdisciplinární síly za rovnocenného partnerství. Snaží se vytvořit otevřené prostředí, kde tyto oblasti spolupracují a vedou k inovativním řešením složitých společenských výzev v oblasti vzdělávání, kulturního a kreativního sektoru, výzkumu a inovací.

 

Kdo je členem TAH?

K 30. listopadu 2023 se k tezím Manifesta TAH přihlásilo 27 organizací převážně z akademické sféry, které zároveň aktivně přispívají k rozvoji centra TAH:

 

 1. Akademie múzických umění
 2. Akademie výtvarných umění
 3. Anglo-American University in Prague
 4. Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy
 5. České priority
 6. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT
 7. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění
 8. Etnologický ústav Akademie věd České republiky
 9. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
 10. Evropské centrum pro digitální inovace, ČVUT
 11. Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 12. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 13. Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně
 14. Fakulta umění Ostravské univerzity
 15. Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 16. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 17. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 18. Filosofický ústav Akademie věd České republiky
 19. Janáčkova akademie múzických umění
 20. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 21. Pražský inovační institut
 22. prg.ai
 23. Univerzita Karlova
 24. Univerzita Palackého Olomouc
 25. Ústav informatiky Akademie věd České republiky
 26. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
 27. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Jaké výhody má participace v TAH?

Členové TAH mají přístup k možnosti koordinace konsorcií do veřejných soutěžích domácích i zahraničních, k formulaci pozice TAH k veřejným politikám nebo programům výzkumu, ke sdílení zkušeností  nebo k aktivitám zesilujícím hlas jednotlivých organizací ve veřejném prostoru. TAH také nabízí navazování kontaktů s dalšími kreativními jedinci a týmy z řad TAH doma i ze zahraničí.

 

Jak se mohu stát členem TAH?

TAH v současné době není právnickou osobou, a tak nabízí pouze dobrovolné zapojení relevantních organizací či jednotlivců z domén TAH z akademické, soukromé, neziskové i veřejné sféry. Stačí se zaregistrovat na webu tah-centre.org Jednotlivci mohou zadat své kontaktní údaje pro odběr novinek centra TAH a právnické osoby se navíc mohou přihlásit k tezím Manifesta TAH připojením jejich názvu pod jeho text.

 

Jak je TAH financován?

V současné době je TAH financován z dobrovolných příspěvků zapojených organizací. TAH usiluje o získání dotace, daru či veřejné podpory, a zároveň nalézá způsoby pro svou finanční udržitelnost a soběstačnost.

 

Související obsah