Informace o doktorském programu –⁠⁠ Teorie a dějiny umění

Název studijního programu: Teorie a dějiny moderního a současného umění
Kód studijního programu: P0288D320002
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Platnost akreditace do: 09.06.2031
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu sestaveného po dohodě se školitelem, obsahuje přednášky, semináře i konzultace
Oblast vzdělávání: Vědy o umění a kultuře
Profil: akademicky zaměřený
Závěr studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)
Garantka studijního programu: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Studijní obor má vychovávat erudované kritiky, teoretiky, historiky, kurátory nebo pedagogy, schopné uplatnit získané poznatky a přístupy jak v příslušné oblasti uměleckého provozu, tak v akademickém výzkumu. Posluchači jsou připravováni na práci v muzeích, galeriích, vědeckých institucích, ale také ve studiích i ateliérech zabývajících se designem a novými obrazovými médii. Zároveň se absolventi mohou uplatnit při formování odborného diskursu ve velmi zanedbaném oboru výtvarné kritiky a publicistiky. Příležitost pro absolventy nabízí také umělecké školství, které vykazují velký deficit odborníků hlavně na současné umění a design.

Cílem studia v doktorském studijním programu je dosažení vědecké kvalifikace v oboru teorie a dějin umění, designu a architektury se zaměřením na moderní a současné období (od rozvoje industriálního kapitalismu do současnosti). Studenti se naučí porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru, samostatně je vědecky aplikovat na porozumění objektu svého studia a ve výsledku objevně a inovativně interpretovat uměleckou tvorbu a kulturní dědictví. Studijní program k tomu poskytuje speciální znalosti a seznamuje se speciálními metodami, stejně jako zprostředkuje detailní historické poznání sociálního, kulturního a ideového kontextu. Jedinečnost studia na umělecké škole přináší hlubší obeznámení s praktickou i kreativní stránkou produkce umění, architektury a designu, a tak rozšiřuje kompetence absolventa. Program těží nejen z potenciálu synergie uměleckého a vědeckého výzkumu, ale rovněž z plodné diferenciace na spíše historiograficky zaměřené práce a práce spíše teoretické.

 

Absolvent/ka studijního programu po úspěšném ukončení studia dokáže:

 • porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru a samostatně je aplikovat na porozumění objektu svého studia;
 • přicházet s vědecky originálními a inovativními interpretacemi umělecké tvorby a kulturního dědictví;
 • pochopit a analyzovat podmínky praktické i kreativní stránky produkce umění, architektury a designu;
 • kreativně uplatnit poznatky a přístupy získané při studiu nejen v příslušné oblasti uměleckého provozu, ale zejména jako nová zjištění a postupy ve vědeckém výzkumu;
 • písemně, verbálně i v ukazovacím modu výstavy a publikace prezentovat vědecké výsledky, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce produkčně-organizační;
 • podílet se na formování vědeckého a odborného diskursu v oboru výtvarné teorie a kritiky v tuzemsku i zahraničí; organizovat a vést týmové projekty, vypracovat grantové přihlášky.

Výuka ve studijním programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá pod katedrou: 
Katedra teorie a dějin umění

Poznámka:

Doktorské studium P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění – prezenční, nebo kombinovaná forma

Pro níže uvedený program platí, že je určen pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.

Název studijního programu: Teorie a dějiny moderního a současného umění
Kód studijního programu: P0288D320002
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Platnost akreditace do: 09.06.2031
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu sestaveného po dohodě se školitelem, obsahuje přednášky, semináře i konzultace
Oblast vzdělávání: Vědy o umění a kultuře
Profil: akademicky zaměřený
Závěr studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

Doktorské studium v programu Teorie a dějiny moderního a současného umění je čtyřleté a lze jej absolvovat prezenční nebo distanční formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci.

 

Poznámka:

Doktorské studium P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění – prezenční, nebo kombinovaná forma

Pro výše uvedený program platí, že je určen pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.

Cílem studia v doktorském studijním programu je dosažení vědecké kvalifikace v oboru teorie a dějin umění, designu a architektury se zaměřením na moderní a současné období (od rozvoje industriálního kapitalismu do současnosti). Studenti se naučí porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru, samostatně je vědecky aplikovat na porozumění objektu svého studia a ve výsledku objevně a inovativně interpretovat uměleckou tvorbu a kulturní dědictví. Studijní program k tomu poskytuje speciální znalosti a seznamuje se speciálními metodami, stejně jako zprostředkuje detailní historické poznání sociálního, kulturního a ideového kontextu. Jedinečnost studia na umělecké škole přináší hlubší obeznámení s praktickou i kreativní stránkou produkce umění, architektury a designu, a tak rozšiřuje kompetence absolventa. Program těží nejen z potenciálu synergie uměleckého a vědeckého výzkumu, ale rovněž z plodné diferenciace na spíše historiograficky zaměřené práce a práce spíše teoretické.

Absolvent/ka studijního programu po úspěšném ukončení studia dokáže:

 • porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru a samostatně je aplikovat na porozumění objektu svého studia;
 • přicházet s vědecky originálními a inovativními interpretacemi umělecké tvorby a kulturního dědictví;
 • pochopit a analyzovat podmínky praktické i kreativní stránky produkce umění, architektury a designu;
 • kreativně uplatnit poznatky a přístupy získané při studiu nejen v příslušné oblasti uměleckého provozu, ale zejména jako nová zjištění a postupy ve vědeckém výzkumu;
 • písemně, verbálně i v ukazovacím modu výstavy a publikace prezentovat vědecké výsledky, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce produkčně-organizační;
 • podílet se na formování vědeckého a odborného diskursu v oboru výtvarné teorie a kritiky v tuzemsku i zahraničí; organizovat a vést týmové projekty, vypracovat grantové přihlášky.
Číst více...

Výuka ve studijním programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá pod katedrou: 
Katedra teorie a dějin umění