Informace o doktorském programu –⁠⁠ Teorie a dějiny umění

Název studijního programu: Teorie a dějiny moderního a současného umění
Kód studijního programu: P0288D320002
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Platnost akreditace do: 09.06.2031
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu sestaveného po dohodě se školitelem, obsahuje přednášky, semináře i konzultace
Oblast vzdělávání: Vědy o umění a kultuře
Profil: akademicky zaměřený
Závěr studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)
Garantka studijního programu: doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková Ph.D.

 

Výuka ve studijním programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá pod katedrou: 
Katedra teorie a dějin umění

Studijní program se zaměřuje na dějiny umění moderní a současné doby (od rozvoje industriálního kapitalismu po současnost), na teorii umění a na výtvarnou kritiku. Pod pojmem umění se na UMPRUM rozumí celá šíře oborů od volné tvorby přes grafický a průmyslový design, užité umění až po architekturu. Tomu odpovídá složení Katedry teorie a dějin umění, na níž působí nejen přední osobnosti teorie a dějin umění, ale i mladší generace a na níž převažují pedagožky. Program proto umožňuje zcela jedinečnou možnost studovat na vysoké odborné úrovni nejen klasická uměleckohistorická zadání, ale i méně frekventovaná, v dnešní době velmi aktuální teoretická témata v oblasti digitální kultury. Stejně unikátní je zapojení studujících do aktivní spolupráce s umělci všech typů a médií v širokém rejstříku od klauzurních komisí a konzultace bakalářských prací přes společné semináře s doktorandy umění až po individuální synergické projekty a spolupráci při výstavách.

Vypisovaná témata disertačních prací jsou formulována poměrně široce a vítáme individuální návrhy zájemců. Samozřejmostí je spolupráce s vyučujícími na grantových projektech. Vedle zahraničních pobytů a exkurzí podporuje škola také Studentskou grantovou soutěž, která bez nadbytečné administrativy přispívá na potřeby postgraduálního výzkumu včetně zahraničních studijních cest. Pro vydávání úspěšně obhájených disertací má Nakladatelství UMPRUM samostatnou ediční řadu. 

Posluchači v tomto studijním programu jsou připravováni na práci v muzeích, galeriích, vědeckých institucích, ale také ve studiích i ateliérech zabývajících se designem a novými  médii. Zároveň se absolventi mohou uplatnit při formování odborného diskursu ve velmi zanedbaném oboru výtvarné kritiky a publicistiky. Příležitost pro absolventy nabízí také umělecké školství, které vykazují velký deficit odborníků hlavně na současné umění a design.

 

Oborová rada

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.  (předsedkyně)
Mgr. Cyril Říha, PhD.
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
PhDr. Vít Havránek, Ph.D.

Náplň studia

Doktorské studium je koncipováno jako čtyřleté, studijní plán je tedy rozdělen do osmi semestrů studia.

Povinné studijní plány jsou značně individuální, zaměřené především na vlastní tvůrčí/výzkumnou/badatelskou činnost studenta. Přiměřený počet studujících umožňuje, aby bylo studium založeno na osobním (tutorském) přístupu. Hlavní zodpovědnost za výuku proto spočívá na vedoucích disertačních prací. Tuto rovinu doplňuje společná výuka, která se zaměřuje primárně na metodologické otázky. Umožňuje sdílení zkušeností mezi studujícími navzájem (v doktorských kolegiích) a tam, kde je to relevantní, rovněž se studujícími doktorského studijního programu Výtvarná umění. Studium doplňuje spolupráce v uměleckých ateliérech a aktivní účast na kurátorské, kritické a popularizační práci mimo školu.

 

Kromě povinných předmětů mohou studenti absolvovat předměty volitelné, např. modul sociálních dovedností (prezentační dovednosti, přednášky a konzultace v rámci předmětů soft a business skills i autorské právo), pedagogický modul nebo předměty garantované všemi katedrami pro nižší stupně studia (např. Ochrana a rekonstrukce památek).

Mezi další požadavky v průběhu doktorského studia patří:

1/ odborný text přiměřené délky (cca 15-20 ns) předložený k publikaci (nebo přinejmenším v předložitelné kvalitě) v oborovém recenzovaném periodiku nebo recenzované kolektivní publikaci – minimálně 1 za ak. rok (předběžná konzultace tématu a průběhu psaní textu určeného k publikaci se školitelem)

Text by měl být zaslán školiteli týden před doktorským kolokviem. Zároveň jej studující přinese vytištěný v den konání kolokvia. Na kolokviu mohou členové komise text vyžádat a následně připomínkovat. Definitivní verzi textu odevzdá studující školiteli nejpozději v září před zápisem do dalšího ročníku.

2/ další textové výstupy odborné kvality (zejména výstavní a oeuvre katalogy a kurátorské texty); odborný text podle bodu 1 může být zastoupen více výstupy podle bodu 2

3/ kritická, kurátorská a teoretická činnost v oboru související s tématem disertační práce

4/ podíl na výzkumných projektech školy (pokud je škola nabízí a jsou relevantní k tématu disertace)

V průběhu studia by studující také měli absolvovat stáž v zahraničí v délce optimálně jednoho semestru a aktivně se účastnit na výuce (workshopu) se zahraničním pedagogem, což je každoročně organizované několikadenní intenzivní setkání s renomovanými osobnostmi z oboru dějin a teorie umění, designu či architektury, které zprostředkovává intelektuální podněty z jiných než místních kontextů a posiluje schopnost komunikace a kritické reflexe v anglickém jazyce.

Ke studiu také patří i aktivní účast v komisích klauzurních a diplomových zkoušek a státních závěrečných zkoušek studujících umění a architektury, konzultace textových částí bakalářské práce studentů výtvarných oborů.

Studující v prezenční formě studia si musí na začátku semestru vyhradit čas v době všech následujících událostí. Účast v komisích je povinná.

Klauzury (2x za rok)

Diplomové práce (2x za rok)

SZZ (2x za rok)

Harmonogram těchto událostí najdete na https://www.umprum.cz/cs/web/student/harmonogram-vyuky

Podrobné informace k průběhu konzultování bakalářských prací najdete v materiálu pro studující (https://www.umprum.cz/cs/intranet/student/studium/zaverecne-prace)

 

Další informace o doktorském studiu na UMPRUM naleznete na stránkách Centra doktorských studií

Poznámka:

Doktorské studium P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění – prezenční, nebo kombinovaná forma

Pro níže uvedený program platí, že je určen pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.

Název studijního programu: Teorie a dějiny moderního a současného umění
Kód studijního programu: P0288D320002
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Platnost akreditace do: 09.06.2031
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu sestaveného po dohodě se školitelem, obsahuje přednášky, semináře i konzultace
Oblast vzdělávání: Vědy o umění a kultuře
Profil: akademicky zaměřený
Závěr studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

Doktorské studium v programu Teorie a dějiny moderního a současného umění je čtyřleté a lze jej absolvovat prezenční nebo distanční formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci.

 

Poznámka:

Doktorské studium P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění – prezenční, nebo kombinovaná forma

Pro výše uvedený program platí, že je určen pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.

Cílem studia v doktorském studijním programu je dosažení vědecké kvalifikace v oboru teorie a dějin umění, designu a architektury se zaměřením na moderní a současné období (od rozvoje industriálního kapitalismu do současnosti). Studenti se naučí porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru, samostatně je vědecky aplikovat na porozumění objektu svého studia a ve výsledku objevně a inovativně interpretovat uměleckou tvorbu a kulturní dědictví. Studijní program k tomu poskytuje speciální znalosti a seznamuje se speciálními metodami, stejně jako zprostředkuje detailní historické poznání sociálního, kulturního a ideového kontextu. Jedinečnost studia na umělecké škole přináší hlubší obeznámení s praktickou i kreativní stránkou produkce umění, architektury a designu, a tak rozšiřuje kompetence absolventa. Program těží nejen z potenciálu synergie uměleckého a vědeckého výzkumu, ale rovněž z plodné diferenciace na spíše historiograficky zaměřené práce a práce spíše teoretické.

Absolvent/ka studijního programu po úspěšném ukončení studia dokáže:

  • porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru a samostatně je aplikovat na porozumění objektu svého studia;
  • přicházet s vědecky originálními a inovativními interpretacemi umělecké tvorby a kulturního dědictví;
  • pochopit a analyzovat podmínky praktické i kreativní stránky produkce umění, architektury a designu;
  • kreativně uplatnit poznatky a přístupy získané při studiu nejen v příslušné oblasti uměleckého provozu, ale zejména jako nová zjištění a postupy ve vědeckém výzkumu;
  • písemně, verbálně i v ukazovacím modu výstavy a publikace prezentovat vědecké výsledky, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce produkčně-organizační;
  • podílet se na formování vědeckého a odborného diskursu v oboru výtvarné teorie a kritiky v tuzemsku i zahraničí; organizovat a vést týmové projekty, vypracovat grantové přihlášky.
Číst více...

Výuka ve studijním programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá pod katedrou: 
Katedra teorie a dějin umění