Navazující magisterské studium - Teorie a dějiny umění

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění akademický rok 2024/25

Uchazeči o teoretické navazující magisterské studium v prezenční formě se mohou přihlásit pouze do jediného programu: Teorie a dějiny moderního a současného umění

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené bakalářské nebo magisterské studium na VŠ uměleckého, humanitního, příp. technického zaměření (architektura) – v době přijímacích zkoušek může být uchazeč studentem v posledním ročníku studia požadovaného stupně
 • Dobré znalosti z oboru dějin a teorie umění, znalost alespoň jednoho cizího jazyka a základní orientace v odborné literatuře a aktuálním uměleckém dění
 • Dokonalá znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně C1)
 • Zájem o zvolené studium

Jak se přihlásit

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Elektronická přihláška bude přístupná v průběhu měsíce února 2024.

Poslední termín pro podání přihlášky elektronicky je 31. 03. 2024.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 900,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM.

 

Povinné přílohy přihlášky, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a které musí být spolu s přihláškou odeslány elektronicky (naskenované dokumenty) do 31. 03. 2024 jsou:

 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolené studium.
 • Životopis.
 • Přehled prostudované odborné literatury.
 • Kopie vysokoškolského diplomu * (absolventi bakalářských nebo magisterských studií), v případě občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské – nostrifikace tohoto diplomu; nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu.

  *K přihlášce uchazeči přikládají pouze kopii vysokoškolského diplomu (kopii potvrzení o studiu, nebo kopii nostrifikace). Přijatí uchazeči mají povinnost doložit při zápisu do studia úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace (v případě zahraničního vzdělání). Poté budou splněny veškeré zákonné i další požadavky pro přijetí ke studiu.
 • Úředně ověřená kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni C1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží maturitní vysvědčení z české školy (ze studia probíhajícího v českém jazyce).

Termín konání přijímacích zkoušek je 24. – 25. 4. 2024. Náhradní termín není vypsán.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data.
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností o čase a místnosti konání přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky probíhají ve dvou kolech:

 • V prvním kole, které proběhne první den, absolvují uchazeči písemný test, jehož cílem je prověření znalostí a orientace v oboru. Test vyžaduje znalosti zhruba v rozsahu těchto publikací: Příběh umění - E.H. Gombrich, Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017 a Umění po roce 1900: Modernismus, antimodernismus, postmodernismus - Hal Foster et. al. V prvním kole také uchazeči prokážou své formulační schopnosti napsáním krátkého eseje na dané téma.
 • Druhé kolo představuje ústní pohovor s přijímací  komisí jmenovanou rektorem UMPRUM (druhý den). Při pohovoru uchazeči prokážou další předpoklady ke studiu a svou motivaci.

Hodnotící kritéria:

Test a esej hodnotí určení pedagogové katedry, ústní pohovor, dosavadní praxi a studijní výsledky hodnotí přijímací komise jmenovaná rektorem.

V prvním kole se hodnotí takto:

 • Písemný test v rozmezí 0 - 5 bodů.
 • Esej je hodnocen v rozmezí 0 - 5 bodů. Hodnotí se osobitost myšlení, vztah k zadanému tématu, teoretické zázemí uchazeče, schopnost argumentace, logická stavba textu.

Do druhého kola postupují uchazeči, kteří v první kole získali celkem alespoň 6 bodů.

 

Ve druhém kole se hodnotí:

 • Ústní pohovor v rozsahu 0 – 5 bodů. Hodnocen je přehled o dění v oboru a schopnost argumentace.
 • Studijní výsledky a dosavadní praxe v rozsahu 0 - 5 bodů.

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje přijímací komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Přijatí uchazeči musí dosáhnout minimálně 13 bodů (sčítají se body za 1. i 2. kolo přijímacího řízení). O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Přijetí ke studiu 

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM v Praze na základě doporučení zkušební komise a Kolegia rektora.

Nejvyšší počet přijímaných studentů v navazujícím magisterském studijním programu Teorie a dějiny moderního a současného umění je 12 uchazečů.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí také na limitních počtech studentů v prvním ročníku stanovených MŠMT i na volné kapacitě. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu, nebo adresu trvalého bydliště.

Počet uchazečů v minulém roce - 26, počet přijatých ke studiu  - 12.

V Praze 28. 11. 2023