Navazující magisterské studium - Umění

POZOR, stránku aktualizujeme, do konce července 2024 může dojít ke změnám v níže uvedených informacích!!!

 

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2025/26

Navazující magisterské studium – pouze prezenční forma

Studijní program Architektonická tvorba (3 leté studium)

Katedra architektury: Ateliér architektury I, Ateliér architektury II, Ateliér architektury III, Ateliér architektury IV

Studijní program Design (2 leté studium)

Katedra designu: Ateliér průmyslového designu, Ateliér designu nábytku a interiéru, Ateliér produktového designu

Katedra užitého umění I: Ateliér skla, Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér K. O. V.,

Katedra užitého umění II: Ateliér textilu, Ateliér módní tvorby, Ateliér designu oděvu a obuvi

Studijní program Volné umění (2 leté studium)

Katedra volného umění: Ateliér volného umění I, Ateliér volného umění II, Ateliér volného umění III, Ateliér volného umění IV

Studijní program Grafika a vizuální komunikace (2 leté studium)

Katedra grafiky: Ateliér ilustrace a grafiky, Ateliér tvorby písma a typografie, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Ateliér animace a filmu, Ateliér grafického designu a nových médií, Ateliér fotografie II, Ateliér designu a digitálních technologií

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím / příbuzném studijním programu  - bakalářský nebo magisterský stupeň (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem posledního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Jak se přihlásit

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Elektronická přihláška bude přístupná v průběhu měsíce října 2024.

Poslední termín pro podání přihlášky elektronicky je 30. 11. 2024.

 

Poplatek za přijímací řízení ve výši 900,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A ÚDAJE

Bankovní spojení a údaje

Název banky: Komerční banka a.s.
Název účtu: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:  401
Specifický symbol: <číslo přihlášky>

IBAN:  CZ1401000000195599810247
Swift kód:  KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají!

V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

Povinné přílohy přihlášky

Povinné přílohy přihlášky, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a které musí být spolu s přihláškou odeslány elektronicky (naskenované dokumenty) do 30. 11. 2024 jsou:

 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér.
 • Životopis.
 • Kopie vysokoškolského diplomu* (absolventi bakalářských nebo magisterských studií) nebo písemné potvrzení příslušné školy o tom, že student studuje v posledním ročníku vysoké školy (součástí musí být razítko a podpis); v případě vzdělání získaného na jiné než české nebo slovenské vysoké škole kopie nostrifikace.

*K přihlášce uchazeči přikládají pouze kopii vysokoškolského diplomu (kopii potvrzení o studiu, nebo kopie nostrifikace). Přijatí uchazeči mají povinnost doložit při zápisu do studia úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace (v případě zahraničního vzdělání). Poté budou splněny veškeré zákonné i další požadavky pro přijetí ke studiu.

 • Kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (dokládají pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou). Nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží maturitní vysvědčení/vysokoškolský diplom z české školy ze studia probíhajícího v českém jazyce.

  Uchazeči z Ukrajiny přicházející do ČR z důvodu ruské agrese nemusí dokládat certifikovanou zkoušku z češtiny na úrovni B1. Zápis do studia bude ale u těchto uchazečů podmíněn splněním zkoušky z češtiny, která proběhne před zápisem do studia na UMPRUM.

  Pozn. Elektronické dokumenty pojmenujte dle typu dokumentu a přidejte svoje jméno a příjmení, např. motivacni_dopis_Jan_Novak, zivotopis_Jan_Novak, diplom_Jan_Novak apod.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné elektronické přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data.
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností ohledně konání přijímacího řízení.

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech:

 

První kolo:

První kolo probíhá distančně nejpozději v termínu 2. 1. 2025 (náhradní termín není vypsán).

Přihlášení uchazeči budou vyzváni, aby do 2. 1. 2025 odevzdali elektronické portfolio dle požadavků jednotlivých ateliérů. Portfolio se bude odevzdávat prostřednictvím elektronické přihlášky (upozorňujeme uchazeče, aby si poznačili svoje přihlašovací údaje).

Elektronická portfolia budou zpřístupněna vedení příslušného ateliéru.

V průběhu tohoto kola se hodnotí:

 • portfolio uchazeče s životopisem i ostatní podklady, které jsou povinnými přílohami přihlášky.

Hodnocení prvního kola proběhne dne 20. 1. 2025 a je pouze dvoustupňové - uspěl, neuspěl. Pokud uchazeč uspěje v prvním kole, postupuje do 2. kola. Informace o postupu do 2. kola bude zveřejněna na webu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (www.umprum.cz). Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen pro postup do 2. kola do jiného ateliéru.

Uchazeči postupují do druhého kola automaticky v případě, že splňují následující podmínky:

 • jedná se o studenty posledního ročníku bakalářského studia na UMPRUM,
 • hlásí se do stejného ateliéru, jako je ten, který aktuálně studují na UMPRUM.

 

Druhé kolo:

Druhé kolo proběhne prezenčně v termínu 12. – 14. 2. 2025 (náhradní termín není vypsán) různou formou podle požadavků jednotlivých ateliérů.

V průběhu druhého kola se hodnotí:

 • pohovor
 • výtvarný úkol (může se skládat z více podúkolů)
 • portfolio

Uchazeč je za každou úlohu (tj. pohovor, výtvarný úkol a portfolio) hodnocen na škále 0 – 12 bodů (maximum 36 bodů). Hodnocení je zapsáno do protokolu a schváleno katedrovou komisí.

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje katedrová komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Uchazeči navržení na přijetí musí dosáhnout minimálně 25 bodů. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů v rámci ateliéru.

 

PŘIJETÍ KE STUDIU

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM na základě doporučení hlavní přijímací komise, jejímiž členy jsou vedoucí jednotlivých kateder, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí na volné kapacitě jednotlivých ateliérů. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru.

Termín zasedání hlavní přijímací komise (ověření podmínek pro přijetí ke studiu): 10. 3. 2025.

Počet přihlášených do navazujícího magisterského stupně v minulém roce – 166, počet přijatých – 66. 

 

 V Praze 15. 7. 2024