Navazující magisterské studium - Umění

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2023/24

Navazující magisterské studium – pouze prezenční forma

Studijní program Architektonická tvorba (3-leté studium)
Katedra architektury: Ateliér architektury I, Ateliér architektury II, Ateliér architektury III, Ateliér architektury IV

Studijní program Design (2-leté studium)
Katedra designu: Ateliér průmyslového designu, Ateliér designu nábytku a interiéru, Ateliér produktového designu

Katedra užitého umění: Ateliér skla, Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér K. O. V., Ateliér textilní tvorby, Ateliér módní tvorby, Ateliér designu oděvu a obuvi

Studijní program Volné umění (2-leté studium)
Katedra volného umění: Ateliér volného umění I, Ateliér volného umění II, Ateliér volného umění III, Ateliér volného umění IV

Studijní program Grafika a vizuální komunikace (2-leté studium)
Katedra grafiky: Ateliér ilustrace a grafiky, Ateliér tvorby písma a typografie, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Ateliér animace a filmu, Ateliér grafického designu a nových médií, Ateliér fotografie II, Ateliér designu a digitálních technologií

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím / příbuzném studijním programu - bakalářský nebo magisterský stupeň (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem posledního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Jak se přihlásit

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru, a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout a odeslat na adresu UMPRUM. Elektronická přihláška bude přístupná v průběhu měsíce října 2022.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2022.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 870,00 Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A ÚDAJE

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:
401
Specifický symbol: 
<číslo přihlášky>
IBAN: CZ1401000000195599810247
Swift kód: KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

Adresa pro zaslání přihlášky s přílohami
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
Studijní oddělení
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1

Přihlášky ke studiu lze odevzdat také osobně na adrese školy v podatelně - přízemí, dveře č. 007a1.
Úřední hodiny podatelny:
PO-ČT 9:00-12:00, 13:00-15:30
PÁ 9:00-13:00
Kontakt na podatelnu: 251 098 234, podatelna@umprum.cz

Povinné přílohy přihlášky

Povinné přílohy přihlášky, jejíž tištěná, podepsaná kopie musí být spolu s některými přílohami (viz níže) odeslána poštou (doporučeně) do 30. 11. 2022, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení, jsou:

  • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky).
  • Životopis (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky).
   Pozn. Elektronické dokumenty pojmenujte dle typu dokumentu a přidejte svoje jméno a příjmení, např. motivacni_dopis_Jan_Novak, zivotopis_Jan_Novak.
  • Úředně ověřená kopie bakalářského diplomu (absolventi bakalářských nebo magisterských studií) nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu, v případě vzdělání získaného na jiné než české nebo slovenské vysoké škole úředně ověřená nostrifikace diplomu (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou).
  • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení – upozorňujeme, že příkaz k úhradě není platným dokladem (postačí printscreen z internetového bankovnictví), (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou).
  • Úředně ověřená kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží maturitní vysvědčení z české školy (ze studia probíhajícího v českém jazyce), (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou).
   Pozn. uchazeči z 
   Ukrajiny přicházející do ČR z důvodu ruské agrese nemusí dokládat certifikovanou zkoušku z češtiny na úrovni B1. Zápis do studia bude ale u těchto uchazečů podmíněn splněním zkoušky z češtiny, která bude v průběhu měsíce září 2023 organizována UMPRUM.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data (poštou).

Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč doporučeně písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností na jím uvedenou kontaktní adresu. (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště). Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech:

 1. První kolo: probíhá distančně nejpozději v termínu 3. 1. 2023.
  Přihlášení uchazeči budou vyzváni, aby do 3. 1. 2023 odevzdali elektronické portfolio dle požadavků jednotlivých ateliérů. Portfolio se bude odevzdávat prostřednictvím elektronické přihlášky (upozorňujeme uchazeče, aby si poznačili svoje přihlašovací údaje). Elektronická portfolia budou zpřístupněna vedení příslušného ateliéru.
  V průběhu tohoto kola se hodnotí: portfolio uchazeče s životopisem i ostatní podklady, které jsou povinnými přílohami přihlášky.
  Hodnocení prvního kola proběhne dne 19. 1. 2023 a je pouze dvoustupňové - uspěl, neuspěl. Pokud uchazeč uspěje v prvním kole, postupuje do 2. kola. Informace o postupu do 2. kola bude zveřejněna na webu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (www.umprum.cz). Ve výjimečných případech může být uchazeč uchazeč navržen pro postup do 2. kola do jiného ateliéru.

  Uchazeči postupují do druhého kola automaticky v případě, že splňují následující podmínky:
  jedná se o studenty posledního ročníku bakalářského studia na UMPRUM,
  hlásí se do stejného ateliéru, jako je ten, který aktuálně studují na UMPRUM.

 2. Druhé kolo: proběhne prezenčně v přibližném termínu 14. - 17. 2. 2023 (náhradní termín není vypsán) různou formou podle požadavků jednotlivých ateliérů.
  Výsledky z druhého kola jsou za jednotlivé úlohy hodnoceny katedrovou komisí známkou i body (stupnice – viz první kolo), které jsou zaznamenány do protokolu.
  V průběhu druhého kola se hodnotí: pohovor, výtvarný úkol (může se skládat z více podúkolů), portfolio

Uchazeč je hodnocen známkou i body za každou část 2. kola zvlášť, hodnocení je zapsáno do protokolu a schváleno katedrovou komisí:

 • 12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
 • 9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
 • 6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
 • 3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje katedrová komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Uchazeči navržení na přijetí musí dosáhnout minimálně 25 bodů a nesmí mít z žádné úlohy 3 a méně bodů. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů v rámci ateliéru.

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM na základě doporučení hlavní přijímací komise, jejímiž členy jsou vedoucí jednotlivých kateder, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí na volné kapacitě jednotlivých ateliérů. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru.

Termín zasedání hlavní přijímací komise (ověření podmínek pro přijetí ke studiu): 13. 3. 2023.

Počet přihlášených do navazujícího magisterského stupně v minulém roce – 151, počet přijatých – 66.

Aktualizováno 29. 7. 2022