Informace k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na ak. rok 2024/2025

Přijímací zkouška

Teorie a dějiny moderního a současného umění

Kód studijního programu: P0288D320002

Přijímací řízení do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá dvoukolově.

  1. kolo probíhá formou testu z anglického/ německého/ francouzského jazyka. Požadovaná jazyková úroveň odpovídá úrovni C1 společného evropského referenčního rámce. Pro postup do 2. kola je nutné mít správnost testu z cizího jazyka alespoň 60 %.  UMPRUM uznává certifikáty o jazykové zkoušce z anglického/ německého/ francouzského jazyka na úrovni C1.
  2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem. Výchozím požadavkem při přijímacím pohovoru jsou znalosti historických a teoretických problémů oboru a jejich souvislostí, základní literatury oboru, zájem o jeho aktuální proměny i orientace v současném uměleckém provozu. Jeho součástí bude i prezentace a obhajoba projektu a rozprava o něm, včetně literatury.

Průběh pohovoru: pohovor se skládá z: a) ústní prezentace projektu uchazečem (lze doplnit nasdílenou stručnou PPT prezentací) – v rozsahu 15 minut, b) upřesňující odpovědi na otázky členů přijímací komise, diskuse – v rozsahu 15 minut.

Hodnocení

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenovaná rektorem a své hodnocení vyjadřuje bodováním v rozpětí 0 - 5 bodů podle těchto kritérií:

  • Kvalita předloženého projektu
  • Argumentace
  • Přínos pro UMPRUM
  • Další činnost

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 12 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

 

Termín konání přijímacích zkoušek je 13. 5. 2024 (1. kolo) a  28. - 29. 5. 2024 (2. kolo). Náhradní termín není vypsán.

Přijímací pohovor bude probíhat dle harmonogramu, který bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz.

S sebou si, prosím, přineste:

  1. Pozvánku zaslanou poštou
  2. Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na webových stránkách zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především uchazeči poustupující do 2. kola a výsledky přijímacího řízení.