Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení se uskuteční dvoukolově:

 

1. kolo proběhne distančně dne 13. 5. 2021. Komise jmenovaná rektorem prostuduje požadované přílohy k přihlášce (tj. životopis, portfolio, koncepci disertační práce a motivační dopis). Hodnotící kritéria: kvalita projektu, kvalita dosavadní práce, přínos pro UMPRUM. Každá položka se hodnotí na škále 0-5 bodů (maximum 15 bodů). Uchazeči, kteří dosáhli více než 7 bodů, budou pozváni do druhého kola. Seznam postupujících uchazečů bude zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz.

2. kolo proběhne prezenčně formou pohovoru s komisí ve dnech 26. a 27. 5. 2021 dle harmonogramu v budově UMPRUM v Praze, Praha 1 - Staré Město, nám. Jana Palacha 80, v místnosti č. 115. V pohovoru uchazeč představí a obhájí doktorský projekt a prokáže odborné znalosti a předpoklady k samostatné tvůrčí výzkumné práci. V rámci pohovoru je rovněž ověřena základní způsobilost ke komunikaci v anglickém jazyce. Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenované rektorem a své hodnocení vyjadřuje bodováním podle těchto kritérií: kvalita předloženého projektu: 0 - 5 bodů, kvalita dosavadní práce: 0 - 5 bodů, schopnost argumentace: 0 - 5 bodů, komunikace v angličtině: 0 - 3 body. (Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.umprum.cz v sekci uchazeč).

Přijímací pohovor bude probíhat dle harmonogramu, který bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz.

 

S sebou si, prosím, přineste:

1. Pozvánku zaslanou poštou

2. Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

3. Negativní RT-PCR test, nebo negativní antigenní test na SARS-CoV-2 ne starší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 za posledních 90 dní, nebo potvrzení o provedení očkování, kdy od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní.

 

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na webových stránkách zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především uchazeči poustupující do 2. kola a výsledky přijímacího řízení.