UMPRUM kreativní a inovativní

UMPRUM KREATIVNÍ A INOVATIVNÍ

V březnu 2022 se na UMPRUM zahájila realizace projektu UMPRUM KREATIVNÍ A INOVATIVNÍ, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022 v rámci výzvy Národní plán obnovy. Projekt je rozdělen do následujících specifických cílů:

 

SPECIFICKÝ CÍL A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

Obnovíme počítačovou síť pro pedagogy. Dovybavíme a obnovíme celkovou IT infrastrukturu školy, která zahrnuje především servery a počítačové stanice pro výuku. Tento záměr povede ke zkvalitnění distanční výuky. Kromě toho bude do učebny v nové Technologickém centru pořízeno streamovací a zvukové zařízení. V rámci digitalizace studijních agend zavedeme nový studijní systém včetně napojení na ostatní systémy školy.

 

SPECIFICKÝ CÍL A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

Bude probíhat identifikace vhodných forem distanční výuky, aby maximálně vyhovovaly prostředí UMPRUM a zároveň sloužily jako plnohodnotná alternativa tradiční prezenční výuky. Výstupem bude soubor doporučení a metodika pro distanční vzdělávání, včetně proškolování pedagogů pro zavádění nových forem do výuky.

 

SPECIFICKÝ CÍL A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

Vytvoříme profesně zaměřené studijní programy magisterského stupně Management umění a designu a Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl. Tyto nové studijní programy přiblíží studentům praxi a fungování firem jako jejich budoucích potenciálních zaměstnavatelů nebo partnerů.

 

SPEFICKÝ CÍL A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

Připravíme sérii nových kurzů celoživotního vzdělávání na UMPRUM. Většina z nich bude zaměřena na rozšiřování dovedností (tzv. upskilling) v úrovni pro začátečníky a pokročilé. Účastníci kurzů budou mít přístup k unikátnímu profesionálnímu vybavení dílen nové technologické budovy UMPRUM. Pod odborným vedením si osvojí základní techniky uměleckoprůmyslových a řemeslných oborů. Vybrané nově připravené kurzy CŽV budou splňovat evropské standardy micro-credentials.

Projekt bude realizován do června 2024.

Celková výše finanční podpory SPECIFICKÉHO CÍLE A je 23 314 000 Kč.

 

SPECIFICKÝ CÍL C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škola pomocí miktorcertifikátů (microcredentials)

Hlavním koordinátorem projektu je Univerzita Karlova. Jeho cílem je zlepšit prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizovat činnosti souvisejíc se zajištěním vzdělávacích činností a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Celková výše finanční podpory je: 575 454 Kč.

 

SPECIFICKÝ CÍL C2: Bezpečnost distančních forem výuky

Cílem projektu je systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky včetně přímo návazných činností. Řešení bude zohledňovat jak technické, tak i procesního hledisko a bude vycházet z již existujících doporučení, standardů, postupů a metodik.

Celková výše finanční podpory je: 1 000 000 Kč.

 

SPECIFICKÝ CÍL C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. 

Cílem projektu je vydávání digitálních dokladů o studiu (zajištění jejich ověřitelnosti), řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia (od zápisu do studia do doby ukončení studia), řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy. Dále pak digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, včetně odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů.

Celková výše finanční podpory je: 1 828 161 Kč.

 

Projektová manažerka: Ing. Daniela Sládková
Číslo projektu:
 NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.
Období řešení: 06/22 – 12/23
Poskytovatel: Ministerstvo školství/Evropská unie
Program: 
Národní plán obnovy
Výše poskytnuté účelové podpory: 26 717 615 Kč

KONTAKT

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Daniela Sládková
daniela.sladkova@umprum.cz