VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2024

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2024.

 

Předkládání projektů:

Návrhy projektů se podávají společně s povinnými přílohami (životopis studenta, rozpočet projektu, vyjádření školitele*ky disertační práce / vyjádření vedoucí*ho ateliéru) přes webovou aplikaci https://projekty.umprum.cz , a to do 15. 12. 2023, 23:59. Žádosti předložené po termínu nebudou akceptovány.

 

Do aplikace se řešitelé*ky přihlašují svým školním uživatelským jménem a heslem. Přílohy, které vyžadují podpis (vyjádření školitele*ky disertační práce - studenti doktorského studia / vyjádření garanta*ky projektu - studenti magisterského studia), je třeba fyzicky podepsat, naskenovat a nahrát do systému v závěrečné části žádosti.

 

Do systému studenti*tky budou vkládat následující textové údaje:

▪ název projektu

▪ krátká anotace (max. 200 slov)

▪ základní údaje o studentovi (příjmení, jméno, kontaktní adresa, e-mail, ateliér, studijní obor)

▪ údaje o spoluřešitelích (pokud jsou)

▪ základní údaje o garantovi projektu - vyplňují studenti magisterského studia (garant je zároveň hlavní řešitel - akademický pracovník UMPRUM)

▪ základní údaje o školiteli disertační práce - vyplňují studenti doktorského studia

▪ obsah a cíl projektu (50 - 1000 slov)

▪ popis a postup řešení (50 - 1000 slov)

▪ předpokládané výstupy a výsledky RIV – ve smyslu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj (viz dokumenty „RIV – seznam výstupů“)

▪ podrobný komentář rozpočtu (navazuje na povinnou přílohu "Rozpočet")

 

 

Do systému studenti*ky budou vkládat následovné přílohy:

▪ stručný životopis studenta*tky a přehled jeho*její výzkumné a umělecké činnosti za poslední 3 roky - povinná příloha

▪ rozpočet projektu - povinná příloha

▪ vyjádření garanta projektu - magisterské studium, pozn. u diplomantů*tek je garantem projektu vedoucí diplomové práce - povinná příloha

▪  vyjádření vedoucí*ho disertační práce (doktorské studium) - povinná příloha

▪ ostatní přílohy (např. obrazová dokumentace) - nepovinná příloha

 

 Seznam podpořených projektů pro rok 2024 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP do 28. 2. 2024. Vybraní řešitelé budou informováni také elektronicky.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na:

MgA. Veronika Miškovičová, Ph.D.

veronika.miskovicova@umprum.cz