Zahraniční stáže doktorandů

POVINNÁ STÁŽ V ZAHRANIČÍ

Součástí studijních povinností v doktorském programu* je absolvování stáže na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studujícího na mezinárodní spolupráci.

Stáž se doporučuje absolvovat mezi druhým a třetím ročníkem studia, měla by souviset s tématem dizertační práce a její náplň, odborný program a výzkumné úkoly konzultuje doktorand/ka se svým školitelem/kou. Stáž musí být předem schválena na základě žádosti, ke které se vyjadřuje školitel/ka.

Zahraniční stáž je možné splnit také absolvováním kombinované mobility, která umožňuje fyzickou mobilitu v zahraničí (krátkodobou i dlouhodobou) s virtuální částí, jež probíhá v domácím prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Povinnost platí pro studující doktorského programu Výtvarná umění, kteří zahájili studium v akademickém roce 2022/2023 a později a doktorského programu Teorie a dějiny moderního a současného umění, kteří zahájili studium v akademickém roce 2021/2022 a později. Pro ostatní studující je stáž doporučená

JAK POSTUPOVAT

Doktorandy/ky nejsou výhradně vázání termíny interně vyhlašovaných výzev k podávání přihlášek na zahraniční studijní a praktické stáže v rámci UMPRUM. Tyto termíny jsou pro ně relevantní pouze v případě, že se chtějí hlásit na dlouhodobé studijní pobyty (jeden až dva semestry) v rámci programu Erasmus+. Na krátkodobé studijní pobyty (v délce 5-30 dnů) a praktické stáže v rámci programu Erasmus+ a stáže mimo program Erasmus+ se lze přihlašovat po celý rok.

Většinu stáží v zahraničí si doktorandi/ky hledají a domlouvají sami, případně s pomocí školitele/ky nebo vyučujících. Můžete se podívat na seznam partnerských škol, případně seznam škol, které uskutečňují doktorské studium a UMPRUM s nimi již má uzavřenou dohodu o spolupráci (viz níže). Pro stáž studijního typu si můžete také sami vyhledat jinou akademickou instituci v zemích, které se účastní programu Erasmus+, praktickou stáž lze dohodnou v programových i ostatních zemích. Výběr a zajišťování stáží Vám mohou usnadnit některé mobilitní programy a podpůrné organizace, které nabízí seznam možností. Různé mobilitní programy mají různé deadliny, podmínky, požadavky i stipendia. Pobyty řešte v dostatečném předstihu a sledujte aktuální nabídky. S dotazy kontaktujte Lucii Bělinovou.  

Bližší informace o studijních pobytech, praktických stážích a podpůrných organizacích naleznete v sekci Zahraniční stáže.

Kromě výjezdu na povinnou zahraniční stáž mohou doktorandi/ky vyjíždět opakovaně na další volitelné stáže nebo jiné pobyty. Všechny studijní výjezdy (povinné i volitelné) musí být předem schváleny. Po absolvování stáže má studující povinnost předložit doklad o uskutečnění pobytu potvrzený příjímací institucí s uvedením dat stáže (včetně případné virtuální části).

V případě, že doktorand/ka plní povinnost zahraniční aktivity formou účasti na mezinárodním tvůrčím projektu, účast na projektu doloží smlouvou s poskytovatelem, příp. smlouvou obdobného typu, kde je studující uveden jako člen řešitelského týmu. Uznatelnou aktivitou je také účast v kombinovaném intenzivním programu (BIP), případně studium pod dvojím vedením disertační práce (co-tutelle).

K realizaci zahrančních krátkodobých/jednorázových výjezdů lze využít také interní studentskou grantovou soutěž (pozor: uzvávěrka je jen jednou ročně - v prosinci). Tento dotační titul je vhodný využít také k aktivní účasti na zahraničních konferencích (s příspěvkem), které plánujete v rámci následujícího kalendářního roku.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
přízemí – místnost 006a

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Lucie Bělinová
251 098 281
lucie.belinova@umprum.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
PO–ČT 9.30–11.30

Žádost o započtení stáže do studia_doktorandi
Seznam partnerských škol s uzavřenou smlouvou (doktorské studium, ERASMUS)
Studium pod dvojím vedením disertační práce - cotutelle
Možnosti zahraničních výjezdů pro doktorandy UMPRUM