Doktorské studium – Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění pro akademický rok 2024/2025

Uchazeči o teoretické doktorské studium (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit do programu:

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené magisterské studium
 • Předpoklady k samostatné odborné a výzkumné práci
 • Dokonalá znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení – certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně C1)

Jak se přihlásit

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 04. 2024.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 900,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM.

Povinné přílohy přihlášky, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a které musí být spolu s přihláškou odeslány elektronicky (naskenované dokumenty) do 30. 04. 2024, jsou:

 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolené studium (včetně vysvětlení návaznosti na přechozí studium, zejména pokud uchazeč nestudoval v magisterském stupni ve stejném nebo příbuzném oboru/programu)
 • Životopis
 • Doklad o absolvované praxi včetně razítka a podpisu oprávněné osoby dané instituce (případně čestné prohlášení o tom, že jste OSVČ) – nepovinná příloha
 • Přehled dosavadní profesní činnosti, seznam výstav, publikací apod.
 • Doporučení významného odborníka z oboru včetně jeho podpisu
 • Písemně formulovaná koncepce disertační práce, tj. výzkumného projektu vycházejícího z témat vypsaných Oborovou radou doktorského studia UMPRUM (viz doporučená struktura doktorských projektů). Téma uveďte do přihlášky (povinné).
 • Kopie vysokoškolského diplomu* (absolventi magisterských studií), v případě občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské – nostrifikace tohoto diplomu; nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu.

  *K přihlášce uchazeči přikládají pouze kopii vysokoškolského diplomu (kopii potvrzení o studiu, nebo kopii nostrifikace). Přijatí uchazeči mají povinnost doložit při zápisu do studia úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (magisterského), nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace (v případě zahraničního vzdělání). Poté budou splněny veškeré zákonné i další požadavky pro přijetí ke studiu.
 • Úředně ověřená kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni C1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy, nebo na jiné veřejné vysoké škole v ČR (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží potvrzení ze studia (středoškolského, nebo vysokoškolského) probíhajícího v českém jazyce.
 • Informace o tom, v jakém cizím jazyce bude uchazeč konat test (anglický/německý/francouzský).
 • Uchazeči mají možnost doložit k přihlášce souhlas předpokládaného školitele, s nímž uchazeč v předstihu dohodne rámcově téma disertace a formu jejího zpracování. (Nejedná se o podmínku zařazení přihlášky do přijímacího řízení).

Doporučená struktura doktorských projektů:

 • Název projektu
 • Anotace
 • Charakteristika projektu
 • Vymezení konkrétní problematiky, která má být doktorským projektem řešena
  - Zdůvodnění tématu projektu

  - Cíle projektu a přínos pro cílové skupiny
  - Shrnutí současného stavu řešené problematiky
  - Výchozí odborná literatura
  - Předpokládaný metodický postup
  - Časový plán řešení po jednotlivých letech

Rámcová témata doktorských prací schválená oborovou radou programu: 

 • Historie, teorie, a metodologie hodnocení designu a nových médií
 • Dějiny moderního a současného umění, designu a architektury a metodologie psaní o nich
 • Uměleckoprůmyslová škola v kontextu vývoje moderního designu  - teorie a praxe

Jednotlivé návrhy témat disertačních prací by měly vycházet z výše uvedených rámcových témat. Doporučujeme je v dostatečném časovém předstihu konzultovat s potenciálními školiteli. Seznam školitelů disertačních prací dle studijních programů je ke stažení na webu UMPRUM (vlevo).

 

 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje podáním platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data.
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností o čase a místnosti na jím uvedenou kontaktní adresu (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště).

 

Přijímací zkouška

Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení do studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá dvoukolově.

Termín konání přijímacích zkoušek je 13. 5. 2024 (1. kolo) a 28. - 29. 5. 2024 (2. kolo). Náhradní termín není vypsán.

 1. kolo probíhá formou testu z anglického/ německého/ francouzského jazyka. Požadovaná jazyková úroveň odpovídá úrovni C1 společného evropského referenčního rámce. Pro postup do 2. kola je nutné mít správnost testu z cizího jazyka alespoň 60 %. Uchazeči, kteří v přijímacím řízení nedosáhnou alespoň 60% správnosti, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky. UMPRUM uznává certifikáty o jazykové zkoušce z anglického/ německého/ francouzského jazyka na úrovni C1.
 2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem a schválenou oborovou radou doktorského programu Teorie a dějiny moderního a současného umění. Výchozím požadavkem při přijímacím pohovoru jsou znalosti historických a teoretických problémů oboru a jejich souvislostí, základní literatury oboru, zájem o jeho aktuální proměny i orientace v současném uměleckém provozu. Jeho součástí bude i prezentace a obhajoba projektu a rozprava o něm, včetně literatury.

Průběh pohovoru: pohovor se skládá z: a) ústní prezentace projektu uchazečem (lze doplnit nasdílenou stručnou PPT prezentací) – v rozsahu 15 minut, b) upřesňující odpovědi na otázky členů přijímací komise, diskuse – v rozsahu 15 minut.

 

Hodnocení

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise a své hodnocení vyjadřuje bodováním v rozpětí 0 - 5 bodů podle těchto kritérií:

 • Kvalita předloženého projektu
 • Argumentace
 • Přínos pro UMPRUM
 • Další činnost

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 12 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM v Praze na základě doporučení přijímací komise.

Nejvyšší počet přijímaných studentů v programu Teorie a dějiny moderního a současného umění je 5 uchazečů.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí také na limitních počtech studentů v prvním ročníku stanovených MŠMT i na volné kapacitě. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

Počet přihlášených do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění v minulém akademickém roce – 11, počet přijatých – 4.

 Zveřejněno dne 19. 12. 2023.