Doktorské studium - Výtvarná umění

Přijímací řízení do prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2024/2025

Uchazeči o doktorské studium v oblasti vzdělávání Umění (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit do programu:

 • Výtvarná umění

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené magisterské studium
 • Předpoklady k samostatné odborné a výzkumné práci
 • Dokonalá znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení – certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně C1)
 • Doporučená délka umělecké praxe pro uchazeče do studijního programu Výtvarná umění je 2–3 roky

Jak se přihlásit

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 04. 2024.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 900,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM

Povinné přílohy přihlášky, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a které musí být spolu s přihláškou odeslány elektronicky (naskenované dokumenty) do 30. 04. 2024, jsou:

 • Životopis včetně přehledu dosavadní profesní činnosti, seznamu výstav, publikací apod.
 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolené studium (včetně vysvětlení návaznosti na přechozí studium, zejména pokud uchazeč nestudoval v magisterském stupni ve stejném nebo příbuzném oboru/programu)
 • Doklad o absolvované praxi včetně razítka a podpisu oprávněné osoby dané instituce (případně čestné prohlášení o tom, že jste OSVČ) - nepovinná příloha
 • Doporučení významného odborníka z oboru včetně jeho podpisu
 • Portfolio – povinné pro uchazeče o studium v programu Výtvarná umění
 • Písemně formulovaná koncepce disertační práce, tj. výzkumně-uměleckého projektu vycházejícího z rámcových témat vypsaných Oborovou radou doktorského studia UMPRUM (viz doporučená struktura doktorských projektů). Téma uveďte do přihlášky (povinné).
  • uchazeči do programu Výtvarná umění předloží základní teze projektu (shrnutí základních bodů struktury projektu a zároveň jejich vysvětlení) také v anglickém jazyce
 • Kopie vysokoškolského diplomu* (absolventi magisterských studií), v případě občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské – nostrifikace tohoto diplomu; nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu.

  *K přihlášce uchazeči přikládají pouze kopii vysokoškolského diplomu (kopii potvrzení o studiu, nebo kopii nostrifikace). Přijatí uchazeči mají povinnost doložit při zápisu do studia úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (magisterského), nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace (v případě zahraničního vzdělání). Poté budou splněny veškeré zákonné i další požadavky pro přijetí ke studiu.
 • Úředně ověřená kopie osvědčení – certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni C1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy, nebo na jiné veřejné vysoké škole v ČR (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží potvrzení ze studia (středoškolského, nebo vysokoškolského) probíhajícího v českém jazyce.
 • Uchazeči mají možnost doložit k přihlášce souhlas předpokládaného školitele, s nímž uchazeč v předstihu dohodne rámcově téma disertace a formu jejího zpracování. (Nejedná se o podmínku zařazení přihlášky do přijímacího řízení.)

Doporučená struktura doktorských projektů:

 • Název projektu
 • Anotace
 • Charakteristika projektu
 • Vymezení konkrétní problematiky, která má být doktorským projektem řešena

             o Zdůvodnění tématu projektu
             o Cíle projektu a přínos pro cílové skupiny
             o Shrnutí současného stavu řešené problematiky
             o Výchozí odborná literatura
             o Předpokládaný metodický postup
             o Časový plán řešení po jednotlivých letech
             o Předpokládaná podoba praktické části disertační práce

Rámcová témata doktorských prací vypsaná Oborovou radou doktorského studia UMPRUM:

 • Digitální technologie ve výtvarné tvorbě a vizuální komunikaci
 • Aplikace nových materiálů, technologií a postupů v architektuře a designu
 • Umělecký projekt jako průnik umění, vědy a výzkumu
 • Umělecký projekt jako artikulace současných společenských témat

Jednotlivé návrhy témat disertačních prací by měly vycházet z výše uvedených rámcových témat. Doporučujeme je v dostatečném časovém předstihu konzultovat s potenciálními školiteli.

Přijímací zkouška

Výtvarná umění

Přijímací zkouška do programu Výtvarná umění probíhá dvoukolově. Náhradní termín není vypsán.

 1. kolo probíhá bez přítomnosti uchazečů. Komise jmenovaná rektorem a schválená oborovou radou doktorského programu Výtvarná umění prostuduje požadované přílohy k přihlášce (tj. životopis, portfolio, koncepci disertační práce a motivační dopis). Hodnotící kritéria: kvalita projektu, kvalita dosavadní práce, přínos pro UMPRUM. Každá položka se hodnotí na škále 0-5 bodů (maximum 15 bodů). Uchazeči, kteří dosáhli více než 7 bodů, budou pozváni do druhého kola. Seznam postupujících uchazečů bude zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz. Ukončení 1. kola proběhne nejpozději do 15. 5. 2024.
 2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem v termínu 28.-29. 5. 2024. V pohovoru uchazeč představí a obhájí doktorský projekt a prokazuje odborné znalosti a předpoklady k samostatné tvůrčí výzkumné práci. V rámci pohovoru je rovněž ověřena základní způsobilost ke komunikaci v anglickém jazyce.

Průběh pohovoru: pohovor se skládá z: a) ústní prezentace projektu uchazečem (lze doplnit nasdílenou stručnou PPT prezentací) – v rozsahu 15 minut, b) upřesňující odpovědi na otázky členů přijímací komise, diskuse – v rozsahu 15 minut.

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenovaná rektorem a schválená oborovou radou a své hodnocení vyjadřuje bodováním podle těchto kritérií:

 • Kvalita předloženého projektu: 0 - 5 bodů
 • Kvalita dosavadní práce: 0 - 5 bodů
 • Schopnost argumentace: 0 - 5 bodů
 • Komunikace v angličtině: 0 - 3 body

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 10 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

 

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM v Praze na základě doporučení přijímací komise.

Nejvyšší počet přijímaných studentů v doktorském studijním programu Výtvarná umění je 10 uchazečů.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí také na limitních počtech studentů v prvním ročníku stanovených MŠMT i na volné kapacitě. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

 

Počet přihlášených do doktorského studijního programu Výtvarná umění v minulém akademickém roce – 13, počet přijatých – 8.

 

Vytvořeno dne 19. 12. 2023.