Doktorské studium - Výtvarná umění

Přijímací řízení do prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2023/2024

Uchazeči o doktorské studium v oblasti vzdělávání Umění (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit do programu:

 • Výtvarná umění

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru (výtvarný nebo architektonický)
 • Předpoklady k samostatné odborné a výzkumné práci
 • Dokonalá znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně C1)
 • Doporučená délka umělecké praxe pro uchazeče do studijního programu Výtvarná umění je 2 - 3 roky

Jak se přihlásit

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Elektronická přihláška bude přístupná začátkem měsíce dubna 2023.

 

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 04. 2023.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 870,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A ÚDAJE

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: 
401
Specifický symbol: 
<číslo přihlášky>
IBAN: CZ1401000000195599810247
Swift kód: KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

 

Povinné přílohy přihlášky (v jazyce českém), bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a které musí být spolu s přihláškou odeslány elektronicky (naskenované dokumenty)  do 30. 04. 2023, jsou:

 • Úředně ověřená kopie diplomu (absolventi magisterských studií), v případě občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské – nostrifikace tohoto diplomu; nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu.
 • Doklad o absolvované praxi včetně razítka a podpisu oprávněné osoby dané instituce (případně čestné prohlášení o tom, že jste OSVČ)
 • Životopis včetně přehledu dosavadní profesní činnosti, seznamu výstav, publikací apod.
 • Motivační dopis
 • Portfolio - povinné pro uchazeče o studium v programu Výtvarná umění
 • Doporučení významného odborníka z oboru včetně jeho podpisu
 • Písemně formulovaná koncepce disertační práce, tj. výzkumného nebo uměleckého projektu vycházejícího z rámcových témat vypsaných Oborovou radou doktorského studia UMPRUM (viz doporučená struktura doktorských projektů)
  • uchazeči do programu Výtvarná umění předloží základní teze projektu (shrnutí základních bodů struktury projektu a zároveň jejich vysvětlení) také v anglickém jazyce
 • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení – upozorňujeme, že příkaz k úhradě není platným dokladem (postačí printscreen z internetového bankovnictví)
 • Úředně ověřená kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni C1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy, nebo na jiné veřejné vysoké škole v ČR (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží potvrzení ze studia (středoškolského, nebo vysokoškolského) probíhajícího v českém jazyce.
 • Uchazeči mají možnost doložit k přihlášce souhlas předpokládaného školitele, s nímž uchazeč v předstihu dohodne rámcově téma disertace a formu jejího zpracování. (Nejedná se o podmínku zařazení přihlášky do přijímacího řízení.)

Doporučená struktura doktorských projektů:

 • Název projektu
 • Anotace
 • Charakteristika projektu
 • Vymezení konkrétní problematiky, která má být doktorským projektem řešena

             o Zdůvodnění tématu projektu
             o Cíle projektu a přínos pro cílové skupiny
             o Shrnutí současného stavu řešené problematiky
             o Výchozí odborná literatura
             o Předpokládaný metodický postup
             o Časový plán řešení po jednotlivých letech
             o Předpokládaná podoba praktické části disertační práce

Rámcová témata doktorských prací vypsaná Oborovou radou doktorského studia UMPRUM:

 • Digitální technologie ve výtvarné tvorbě a vizuální komunikaci
 • Aplikace nových materiálů, technologií a postupů v architektuře a designu
 • Umělecký projekt jako průnik umění, vědy a výzkumu
 • Umělecký projekt jako artikulace současných společenských témat

Jednotlivé návrhy témat disertačních prací by měly vycházet z výše uvedených rámcových témat. Doporučujeme je konzultovat s potenciálními školiteli.
Některé katedry a ateliéry cíleně vypisují konkrétní témata, která vycházejí z jejich výzkumných projektů a plánu:

Katedra architektury

   Architektura I 

    Bio Receptivní design v architektuře 

 • výzkum materiálů pro 3d tisk 
 • výzkum materiálů pro 3d tisk a jejich aplikaci v architektuře a designu
 • výzkum bioreceptivních materiálů pro 3d tisk a jejich aplikaci v architektuře a designu
 • výzkum bioreceptivity v architektuře a designu
 • Bio Receptivni design pro urbánní prostředí

Katedra designu

    Využití odpadového materiálu pro smysluplnou druhovýrobu 

    Interiér pro tělesně postižené

   Interiér automobilu / co je opravdu potřeba 

Katedra volného umění:

  Ateliér s hostujícím umělcem

     Performativita jako aktivace společenské debaty a vytváření prostoru pro transformativní potenciál umění.

   Fotografie I   

     Inteligence obrazů a jejich analýza: zkoumání informací obsažených v digitálních obrazech

     Nová relevance historických momentů v umělecké fotografii

Katedra grafiky:

   Fotografie II         

     Fotografie mění vše: Co si vlastně pamatujeme? Výzkum uměním

Termín konání přijímacích zkoušek je 11. 5. 2023 a 24. - 25. 5. 2023. Náhradní termín není vypsán.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data.
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností o čase a místnosti na jím uvedenou kontaktní adresu (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště).

Přijímací zkouška

Výtvarná umění

Přijímací zkouška do programu Výtvarná umění probíhá dvoukolově.

 1. kolo probíhá distančně dne 11. 5. 2023. Komise jmenovaná rektorem a schválená oborovou radou doktorského programu Výtvarná umění prostuduje požadované přílohy k přihlášce (tj. životopis, portfolio, koncepci disertační práce a motivační dopis). Hodnotící kritéria: kvalita projektu, kvalita dosavadní práce, přínos pro UMPRUM. Každá položka se hodnotí na škále 0-5 bodů (maximum 15 bodů). Uchazeči, kteří dosáhli více než 7 bodů, budou pozváni do druhého kola. Seznam postupujících uchazečů bude zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz.
 2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem v termínu 24.-25. 5. 2023. V pohovoru uchazeč představí a obhájí doktorský projekt a prokazuje odborné znalosti a předpoklady k samostatné tvůrčí výzkumné práci. V rámci pohovoru je rovněž ověřena základní způsobilost ke komunikaci v anglickém jazyce.

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenovaná rektorem a schválená oborovou radou a své hodnocení vyjadřuje bodováním podle těchto kritérií:

 • Kvalita předloženého projektu: 0 - 5 bodů
 • Kvalita dosavadní práce: 0 - 5 bodů
 • Schopnost argumentace: 0 - 5 bodů
 • Komunikace v angličtině: 0 - 3 body

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 10 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM v Praze na základě doporučení přijímací komise.

Nejvyšší počet přijímaných studentů v doktorském studijním programu Výtvarná umění je 10 uchazečů.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí také na limitních počtech studentů v prvním ročníku stanovených MŠMT i na volné kapacitě. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

Počet přihlášených do doktorského studijního programu Výtvarná umění v minulém akademickém roce – 19, počet přijatých – 8.

Vytvořeno dne 16. 12. 2022.