Studijní program –⁠ Architektonická tvorba

Název studijního programu: Architektonická tvorba
Kód studijního programu: M0213A310001
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 6 let
Forma studia: prezenční
Platnost akreditace do: 31. 1. 2030
Průběh studia: ateliérová výuka doplněná řadou odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů a předmětů obecného základu.
Oblast vzdělávání: Umění (80%), Architektura a urbanismus (20%)
Profil: akademicky zaměřený
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin umění, Státní závěrečná zkouška ze stavitelství, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr umění (ve zkratce MgA.)
Garant studijního programu: prof. Mgr. ak. arch. Roman Brychta

Absolvent studijního programu je vybaven znalostmi a dovednostmi pro výkon profese architekta a po absolvování předepsané praxe může dosáhnout profesní autorizace ČKA v plném rozsahu.

Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi pro výkon profese architekta v celém její šíři (od designu a drobné architektury, pozemní stavby, urbanismus, krajinnou tvorbu, až po experimenty a vize v globálních souvislostech světa a vesmíru). Je vzdělán a připraven pro vlastní individuální tvorbu, pro práci v týmu na všech pozicích, pro práci ve veřejných funkcích ovlivňující vývoj a kulturu společnosti. Absolvent má také zkušenosti a může se uplatnit při realizaci mezinárodních projektů a v mezinárodním kontextu.

Studijní program Architektonická tvorba na UMPRUM je výhradně ve stupni magisterském, což je uznané odborné vzdělání jako podmínka pro udělení autorizace. Komplexní výuka v tomto programu připravuje studenty pro „kombinovanou“ roli architekta-urbanisty-krajináře. Absolventi mohou vykonávat i další profese, např. scénografa, výstaváře, nebo interiérového designéra.

Absolventi oboru pracují samostatně jako OSVČ či v tvůrčích architektonických kancelářích, ateliérech, ve státní správě, ve stavebních, kulturních či památkových úřadech.

Výuka ve studijním programu Architektonická tvorba probíhá v těchto ateliérech:
Ateliér architektury I
Ateliér architektury II
Ateliér architektury III
Ateliér architektury IV