Klauzury: Gates for Nourishment by Otherness

Zveme vás na výstavu klauzurních prací studentů a studentek ateliéru VU I pod názvem Gates for Nourishment by Otherness. Koncepce výstavy a její samotná architektura nabízí vhled na individuální práce skrze perspektivu semestrálního tématu “smysly“.

Klauzury: Gates for Nourishment by Otherness

(výstava bude otevřena po dobu celoškolního Artsemestru, 26. 1. – 1. 2. 2024, v ateliéru 004, každý den od 10:00 - 18:00)

English vers. bellow, Leaflet with individual anotations ind PDF bellow. 

V zimním semestru 2023 jsme se formou workshopů, výletů, přednášek a návštěv hostek věnovali*y aktivaci a testování smyslů. Zaměřili*y jsme se zejména na multismyslové podněty a zkušenosti, možnosti synestezie či prozkoumávání “rozšířených smyslů”, jako je intuice, empatie, strach či vnímání času. Prostřednictvím tělesného prožívání a mimo-racionální i mimo-jazykové citlivosti jsme se pokoušeli*y smysly zařadit do naší umělecké zkušenosti a tvůrčího procesu.

 

Vystavená díla sice nevznikala na téma smyslů; jsou individuálním projevem každého a každé z vystavujících, zároveň je ale můžeme nahlížet perspektivou různých smyslů (jak odráží dílčí anotace v doprovodné brožuře). 

 

Samotný název výstavy Gates for Nourishment by Otherness je odvozen z citace amerického ekologa a filozofa Davida Abrama: „Lidé jsou uzpůsobeni pro vztah. Oči, kůže, jazyk, uši a nozdry – to vše jsou brány, jimiž naše tělo přijímá výživu jinakosti.“ S jeho myšlenkami nás v uplynulém semestru seznámila jedna s pozvaných hostek Tereza Čajková, která se mj. věnuje výzkumu forem učení vhodných pro vyrovnávání se s nepředvídatelností a nejistotou plynoucí ze současných a budoucích globálních krizí. 

 

Na téma vnímání ne-lidských a více-než-lidských druhů jsme hovořili*y také s Terezou Stehlíkovou, umělkyní a badatelkou, zabývající se výzkumem multisenzorické estetiky a ztělesnění. S umělkyní Kateřinou Konvalinovou jsme zase diskutovali*y o možnostech propojování současného umění a zemědělské produkce, empatii a autorčině práci na farmě. Během společného workshopu jsme Kateřinou vytvořili*y plstěný objekt z ovčí vlny, který je nyní umístěn v tzv. Smyslovém baru – části prostorového řešení výstavy, jež vychází ze symboliky smyslů coby bran poznání.  


Smyslový bar návštevnictvu zprostředkovává střípky z toho, co jsme během semestru společně zažili*y: ať již během zmíněných návštěv hostek, nebo workshopů, které v návaznosti na semestrální téma připravili*y studující ateliéru, či na realizovaných výletech-výjezdech v keramickém centru Dubí, Brně a Ostravě.

 

Vystavující //  Exhibition Artists:

Bruhová Petra, Erhardsen Niels, Evans-Munton Emilia, Gogola Paula, Hantáková Marie, Hollerbach Stefanie, Chmelařová Jana, Chrudimská Alžběta , Jamborová Michaela, Jansová Karolína, Klinkáčková Enge, Kristina Aneška, Lim Jeong Soo, Lukáš Jakub, Málek Dominik, Míča Jakub, Mirčev Marek Tomáš, Pelykh Solomiya, Peterka Matěj, Ponocná Rozálie, Rálišová Adéla, Redhead Valenka Jaramillo, Sharp Agnes, Smatana Lukáš, Solianyk Anna, Šulc Anna Marie, Švaříček Hubert, Vu Elizabeta

 

Realizace instalace // Installation team: Hubert Švaříček, Marek Tomáš Mirčev, Dominik Málek, Lukáš Smatana, Kuba Lukáš, Paula Gogola, Kristina Aneška, Karolína Jansová a další.

 

Grafika // Graphic design: Anna Solianyk , Jana Chmelařová, Marie Hantáková

 

Propagace // Promotion: Emilia Evans-Munton, Adéla Rálišová

 

Smyslový Bar // Sensual bar: Amálie Bulandrová, Tereza Jindrová, Dominik Lang a další


V ateliéru dále studují //  Non-exhibiting students: Kristina Kouklová, Nikola Šmeralová, Bianka Barniaková, Lucie Vrbíková, Magdaléna Rybanská, Mariana Bouřilová, Tatiana Piussi, Dominik Bek, Natália Sýkorová, Nikola Rácová, Ian Young   

 

 

ENG:

In the winter semester 2023, we have devoted ourselves to activating and testing the senses through workshops, trips, lectures and guest visits. In particular, we focused on multisensory stimuli and experiences, the possibilities of synesthesia or exploring the "extended senses" such as intuition, empathy, fear or time perception. Through bodily experience and extra-rational and extra-linguistic sensibilities, we have attempted*to incorporate the senses into our artistic experience and creative process.

While the works on display were not created on the theme of the senses; they are the individual expression of each and every exhibitor, they can also be viewed through the perspective of different senses (as reflected in the partial annotation in the accompanying brochure).

The very title of the exhibition, Gates for Nourishment by Otherness, is derived from a quote by American ecologist and philosopher David Abram: "Humans are wired for relationship. The eyes, skin, tongue, ears and nostrils are all gates through which our bodies receive the nourishment of otherness." Last semester, we were introduced to his ideas by one of our invited guests, Tereza Čajková, who, among other things, is researching forms of learning suitable for coping with the unpredictability and uncertainty arising from current and future global crises.

On the topic of perception of non-human and more-than-human species, we also talked with Tereza Stehlik, an artist and researcher who is involved in research on multisensory aesthetics and embodiment. With artist Kateřina Konvalinová we discussed the possibilities of connecting contemporary art and agricultural production, empathy and the artist's work on the farm. During our workshop together, Kateřina created a felted object made of sheep wool, which is now placed in the so-called Sensory Bar - part of the spatial design of the exhibition, which is based on the symbolism of the senses as the gates of knowledge.

The Sensory Bar conveys to the visitors the fragments of what we experienced together during the semester: whether during the aforementioned visits of the guests, or workshops prepared by the students of the studio in connection with the semester theme, or during the realized trips to the ceramic centre in Dubí, Brno and Ostrava.