Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2024/2025

Přijímací zkouška

Výtvarná umění

Kód studijního programu: P0213D310005

Přijímací zkouška do doktorského programu Výtvarná umění probíhá dvoukolově.

  1. kolo probíhá bez přítomnosti uchazečů. Komise jmenovaná rektorem a navržená oborovou radou doktorského programu Výtvarná umění prostuduje požadované přílohy k přihlášce (tj. životopis, portfolio, koncepci disertační práce a motivační dopis). Hodnotící kritéria: kvalita projektu, kvalita dosavadní práce, přínos pro UMPRUM. Každá položka se hodnotí na škále 0-5 bodů (maximum 15 bodů). Uchazeči, kteří dosáhli více než 7 bodů, budou pozváni do druhého kola. Seznam postupujících uchazečů bude zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz. Ukončení 1. kola proběhne nejpozději do 15. 5. 2024
  2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem v termínu 28.-29. 5. 2024. V pohovoru uchazeč představí a obhájí doktorský projekt a prokazuje odborné znalosti a předpoklady k samostatné tvůrčí výzkumné práci. V rámci pohovoru je rovněž ověřena základní způsobilost ke komunikaci v anglickém jazyce.

Průběh pohovoru: pohovor se skládá z: a) ústní prezentace projektu uchazečem (lze doplnit nasdílenou stručnou PPT prezentací) – v rozsahu 15 minut, b) upřesňující odpovědi na otázky členů přijímací komise, diskuse – v rozsahu 15 minut.

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenované rektorem a své hodnocení vyjadřuje bodováním podle těchto kritérií:

  • Kvalita předloženého projektu: 0 - 5 bodů
  • Kvalita dosavadní práce: 0 - 5 bodů
  • Schopnost argumentace: 0 - 5 bodů
  • Komunikace v angličtině: 0 - 3 body

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 10 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

S sebou do druhého kola si přineste:

  1. Pozvánku zaslanou poštou
  2. Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na budou na webových stránkách zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především uchazeči poustupující do 2. kola a výsledky přijímacího řízení.