Studijní program –⁠ Design

Název studijního programu: Design
Kód studijního programu: B0212A310005
Specializace: Průmyslový design, Design materiálů, Design módy
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční
Profil: akademicky zaměřený
Oblast vzdělávání: Umění
Platnost akreditace do: 15. 9. 2030
Průběh studia: ateliérová výuka doplněná řadou odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů a předmětů obecného základu.
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin uměn, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: bakalář umění (ve zkratce BcA.)
Garant studijního programu: prof. M. A. Ivan Dlabač

Cílem studia v bakalářském studijním programu je kultivací talentových předpokladů, rozvíjením tvořivosti a kritického myšlení i osvojováním vědomostí, metodických principů, řemeslných dovedností a technických a technologických znalostí i dovedností dovést studenty ke schopnosti v rámci příslušného oboru na odpovídající úrovni samostatně realizovat projekt menšího rozsahu nebo nést odpovědnost za menší část projektu velkého odpovídající zaměření dané specializace či ateliéru. Cílem je rovněž osvojení odpovídajících znalostí z dějin a teorie umění a designu. Tyto znalosti se opírají o základní oborovou literaturu, poznání stěžejních děl oboru, poznání a reflexi současných metodických přístupů k designu i obecnějších témat vizuální a hmotné kultury. Student by měl být obeznámen s komplexem ekonomických, environmentálních a společenských souvislostí, do nichž designér svou prací vstupuje. Vedle toho je důležitou součástí studia také seznámení se s praktickými aspekty designérské profese: student se zorientuje v problematice podnikání, projektového managementu či marketingu a získá základní prezentační dovednosti.

Bakalářský studijní program Design je členěn na tři specializace – Průmyslový designDesign materiálůDesign módy.

Základní principy práce na poli designu v širokém slova smyslu jsou pro celý program společné, ať už jde o rozvoj technologických dovedností, kontextuální a odpovědný přístup k problémům, rozvoj kritického a systematického přemýšlení o designu atp.

Absolvent

Absolvent studijního programu Design je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • na základě rámcového zadání samostatně koncipovat, realizovat a veřejně prezentovat designérský projekt nebo užitkový artefakt menšího rozsahu, nebo nést odpovědnost za menší část projektu velkého, vždy v závislosti na absolvované specializaci (průmyslový design, produktový design, design interiéru a nábytku, kov a šperk, sklo, porcelán a keramika, textil, módní a obuvní design);
 • pracovat jako samostatná tvůrčí osobnost schopná soustředěného a soustavného rozvoje individuálního přístupu k designérské praxi;
 • tvůrčí týmové práce po odborné stránce;
 • používat základní terminologii, metody a postupy daného oboru v rozsahu potřebném pro řešení problémů v rámci designérského/tvůrčího procesu;
 • ovládat základní řemeslné a technologické postupy daného oboru a organizačně zabezpečit jak výrobu či implementaci, tak veřejnou prezentaci svého projektu/díla;
 • prokázat znalost základních teoretických oborových koncepcí i způsoby, jakými byly uplatňovány v minulosti, na základní úrovni je schopen formulovat a posuzovat koncepce nové a je schopen přizpůsobit základní designérské postupy specifickým problémům;
 • orientovat se v aktuální situaci průmyslu a trhu v rámci oboru;
 • prokázat základní znalosti dějin umění a dobře se orientovat i na poli umění současného;
 • vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či tvůrčího zpracování zadaného tématu;
 • efektivní komunikace slovem i písmem v českém i anglickém jazyce;
 • srozumitelně vysvětlit vlastní nápady a postupy odborné veřejnosti a v multidisciplinárním projektech uplatnit názor designéra i vysvětlit základní principy designu;
 • kriticky reflektovat potřebu a význam vlastních projektů/děl a zhodnotit jejich dílčí etické (ekologické, sociální či politické) implikace.

Absolvent bude moci uplatnit své vzdělání jedním z následujících způsobů:

 • jako samostatně nebo v malém týmu pracující designér přijímající zakázky průmyslových podniků a jiných firem (tvorba průmyslových vzorů pro sériovou výrobu);
 • jako samostatně nebo v malém týmu pracující designér zaměřující se na ruční řemeslnou výrobu unikátních předmětů či malých sérií a na zakázkovou výrobu pro jednotlivce;
 • jako zaměstnanec designérského oddělení průmyslového podniku;
 • jako samostatně pracující konzultant pro strategii a řízení v oblasti designu;
 • jako zaměstnanec agentury poskytující konzultace v oblasti strategie a řízení se zaměřením na design;
 • jako poradce pro design ve veřejném sektoru;
 • jako akademický pracovník v oblasti designu;
 • jako učitel v oblasti designu v rámci základního a středního školství.

Specializace Design módy

Specializace Design módy se zaměřuje především na lidské tělo a jeho aparenci, a to zejména (avšak ne výhradně) navrhováním, výrobou a produkcí oděvů, oděvních doplňků, galanterie, obuvi atd., a to jak směrem ke konfekční a průmyslové výrobě, tak k autorským a konceptuálně či experimentálně pojatým unikátům s přesahem k volné tvorbě. Studenti v průběhu studia zkoumají teoretické i praktické aspekty módy jako designové praxe i jako specifického projevu soudobé vizuální kultury. Výuka poskytuje základní a aplikované chápání udržitelných otázek v oblasti módy a oděvních materiálů a technologií. Studenti jsou vedeni k tvorbě unikátních řemeslných či konceptuálních objektů i k prozkoumání možnosti nových technologií, nových materiálů a inovativních designových řešení v celé šíři uplatnitelných materiálů, a to i s možnými přesahy k designu systémů a služeb.

Výuka pro specializaci Design módy probíhá v těchto ateliérech:

Specializace Design materiálů

Specializace Design materiálů je zaměřena především na systematickou analýzu jednotlivých materiálů a rozvoj technologických, konceptuálních a experimentálních přístupů k nim, realizovaný v široké škále forem a předmětů. Je podporována jak tvorba unikátních řemeslných či konceptuálních objektů, tak produktů určených k průmyslové, sériové výrobě. Specializace rozvíjí inovativní přístup ke konkrétním materiálům a jejich technologickým, estetickým i funkčním aspektům v širokém spektru objektů a produktů, jejichž přesah je možný jak směrem k aplikační sféře, tak k volné tvorbě. Důraz je kladen jak na precizní řemeslo, tak na inovace a experiment.

Výuka pro specializaci Design materiálů probíhá v těchto ateliérech:

Specializace Průmyslový design

Specializace Průmyslový design klade důraz zejména na přípravu studentů na sériovou a průmyslovou výrobu produktů v široké škále materiálů a moderních technologií s přesahy k designu systémů a služeb či tvorbě unikátních řemeslných a konceptuálních objektů. Specializace zároveň klade důraz na přípravu studentů směrem k uvažování nad širším designem systémů a služeb.

Výuka pro specializaci Průmyslový design probíhá v těchto ateliérech: