Studijní program –⁠ Grafika a vizuální komunikace

Název studijního programu: Grafika a vizuální komunikace
Kód studijního programu: B0213A310008
Specializace: Písmo a ilustrace, Grafický design, Animace a film, Fotografie.
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční
Profil: akademicky zaměřený
Oblast vzdělávání: Umění
Platnost akreditace do: 15. 9. 2030
Průběh studia: ateliérová výuka doplněná řadou odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů a předmětů obecného základu.
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin uměn, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: bakalář umění (ve zkratce BcA.)
Garant studijního programu: prof. Mgr. A. Petr Babák

Cílem studia v bakalářském studijním programu je kultivací talentových předpokladů, rozvíjením tvořivosti a kritického myšlení i osvojováním vědomostí, metodických principů, řemeslných dovedností a technických a technologických znalostí i dovedností dovést studenty ke schopnosti v rámci příslušného oboru na odpovídající úrovni samostatně realizovat projekt menšího rozsahu nebo nést odpovědnost za menší část projektu velkého odpovídající zaměření dané specializace či ateliéru.

Cílem studia v bakalářském studijním programu je rovněž osvojení odpovídajících znalostí z dějin a teorie umění a grafického designu. Tyto znalosti se opírají o základní oborovou literaturu, poznání stěžejních děl oboru, poznání a reflexi současných metodických přístupů ke grafickému designu i obecnějších témat vizuální a hmotné kultury. Cílem je obeznámenost studenta s komplexem ekonomických, environmentálních a společenských souvislostí, do nichž svou prací vstupuje. Vedle toho je důležitou součástí studia také seznámení s praktickými aspekty zvoleného zaměření: student se zorientuje v problematice podnikání, projektového managementu či marketingu a získá základní prezentační dovednosti.

Bakalářský studijní program Grafika a vizuální komunikace je členěn na čtyři specializace – Písmo a ilustrace, Grafický designAnimace a filmFotografie.

Základní principy práce na poli grafického designu jsou pro celý program společné, ať už jde o rozvoj výtvarných, řemeslných a technických dovedností, tak technologických, metodických a odborných znalostí, jež odpovídají současnému vývoji v oblasti grafického designu, tvorby písma a typografie, ilustrace a grafiky, fotografie, animace a filmu atp. Náplní studia je příprava studentů k samostatné tvůrčí či vysoce kvalifikované odborné práci ve zmíněných oblastech. Studijní program poskytuje prostor k praktickému i teoretickému vzdělávání, autorské i týmové tvorbě a experimentování. 

Absolvent

Absolvent studijního programu je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • na základě rámcového zadání samostatně koncipovat, realizovat a veřejně prezentovat projekt menšího rozsahu, nebo nést odpovědnost za menší část projektu velkého, vždy v závislosti na absolvované specializaci (grafický design, písmo a ilustrace, animace a film, fotografie);
 • pracovat jako samostatná tvůrčí osobnost schopná soustředěného a soustavného rozvoje individuálního přístupu k designérské praxi;
 • pracovat jako osobnost schopná tvůrčí týmové práce po odborné stránce;
 • používat základní terminologii, metody a postupy daného oboru v rozsahu potřebném pro řešení problémů v rámci tvůrčího procesu;
 • uplatnit se na poli analogových i digitálních výstupů;
 • ovládat základní řemeslné a technologické postupy daného oboru a organizačně zabezpečit jak realizaci či implementaci, tak veřejnou prezentaci svého projektu/díla;
 • prokázat znalost základních teoretických oborových koncepcí i způsoby, jakými byly uplatňovány v minulosti, na základní úrovni je schopen formulovat a posuzovat koncepce nové a je schopen přizpůsobit základní designérské postupy specifickým problémům;
 • prokázat základní znalosti dějin umění a dobře se orientovat i na poli umění současného;
 • vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či tvůrčího zpracování zadaného tématu;
 • efektivní komunikace slovem i písmem v českém i anglickém jazyce;
 • srozumitelně vysvětlit vlastní nápady a postupy odborné veřejnosti a v multidisciplinárním projektech uplatnit názor grafického designéra i vysvětlit základní principy grafického designu;
 • kriticky reflektovat potřebu a význam vlastních projektů/děl a zhodnotit jejich dílčí etické (ekologické, sociální či politické) implikace;
 • samostatně se dále vzdělávat.

Absolvent bude moci uplatnit své vzdělání jedním z následujících způsobů:

 • jako samostatně nebo v týmu pracující designér přijímající zakázky firem či jiných subjektů;
 • jako samostatně nebo v týmu pracující designér tvořící na zakázku pro jednotlivce;
 • jako samostatně nebo v týmu pracující designér zaměřující se na unikátní autorskou tvorbu;
 • jako zaměstnanec v odvětví grafického designu a vizuální komunikace;
 • jako poradce pro grafický design a vizuální komunikaci ve veřejném sektoru;
 • jako akademický pracovník v oblasti grafického designu a vizuální komunikace;
 • jako učitel v oblasti grafického designu a vizuální komunikace v rámci základního, středního i vysokého školství.

Specializace Grafický design

Specializace Grafický design klade důraz především na osvojení si graficko-designérských principů, pochopení domény grafického designu jako disciplíny skládající se z více odborných oblastí a osvojení si výběru formy a nástrojů s ohledem na nejlepší řešení realizace vytyčeného cíle. Specializace otevírá volnější spekulativní pole, které umožňuje zkoumat vztahy a posuny mezi starými a novými médii, ohledávat novou technologickou a mediální realitu. Specializace se zároveň zaměřuje na přípravu studentů směrem k uvažování nad širším designem systémů a služeb.

Výuka pro specializaci Grafický design probíhá v těchto ateliérech:

Specializace Písmo a ilustrace

Náplní studia specializace Písmo a ilustrace je vychování jedince schopného pracovat samostatně či v týmu grafického studia, redakce nebo agentury, orientovaného v oboru a vybaveného technologickými dovednostmi, které jsou k takové práci nezbytné. Specializace klade důraz zejména na zvládnutí tradiční polohy grafické a typografické práce – studenti jsou seznamováni s širokým rejstříkem grafických a reprodukčních technik a vedeni k uvažování nad vhodností jejich užití při řešení konkrétního zadání. Důraz je kladen na precizní řemeslo, ale semestrální zadání rozvíjejí také autorský experiment.

Výuka pro specializaci Písma a ilustrace probíhá v těchto ateliérech:

Specializace Animace a film

Cílem studia v rámci specializace Animace a film je především vychování jedince schopného pracovat samostatně či v týmu  v oblasti audiovize s důrazem na výtvarnou složku výsledného díla. Specializace klade důraz na uvažování nad dílem s ohledem na časový rozměr.

Výuka pro specializaci Animace a film probíhá v tomto ateliéru:

Cílem studia specializace Fotografie je především vychování jedince uplatnitelného při samostatné tvůrčí práci i ve spolupráci s grafickými studii. Náplní specializace je zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě designu, módy a umění. Jejím těžištěm je užitá poloha fotografické práce.

Výuka pro specializaci Fotografie probíhá v tomto ateliéru: