Výběrové řízení na vyučující Ateliéru volného umění III (umění a technologie)

Výběrové řízení na Katedře volného umění UMPRUM

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozice akademických pracovníků/ic:

Vedení nového Ateliéru volného umění III (Umění a technologie)

Hledáme uchazeče/ky s osobitou koncepcí vedení Ateliéru volného umění III, který se nově definuje jako pracoviště zaměřené na umění ve vztahu k současným technologiím a experimenty na pomezí nových umělecko-technologických žánrů. Očekáváme přístup, který kontinuálně reflektuje rychle se vyvíjející technologie a výzvy s nimi spojené, zabývá se rozšiřováním spektra umění, jeho polohami mimo institucionální rámce a rozšířeným pojem veřejného (i virtuálního) prostoru, zohledňuje nové, generačně podmíněné žánry, estetiku a témata. Program ateliéru má rovněž podporovat kritickou reflexi a zvědomovat témata udržitelnosti a etických aspektů vývoje technologií.

Na vedení ateliéru, který je součástí Katedry volného umění (KVU), se rovnoměrně podílí pedagogická dvojice či trojice (v součtu max. 2 pracovní úvazky). KVU UMPRUM má za cíl odrážet aktuální škálu přístupů na současné výtvarné scéně, rozvíjet kritické myšlení a hodnoty občanské společnosti. Předpoklady na uchazeče/ky jsou aktivní umělecká praxe, angažovanost v otázkách současného umění ve vztahu k technologiím a orientovanost v mediálních teoriích. Na UMPRUM se používá český a anglický jazyk, proto by minimálně jeden/a uchazeč/ka v týmu měl/a mít schopnost hovořit a psát česky.

V náplni práce vedení ateliérů je plánování a přítomnost na pravidelných ateliérových dnech (individuální a skupinové konzultace, návštěvy pozvaných hostů/hostek, prezenční i online události, exkurze, workshopy, debaty apod.,vedení a hodnocení semestrálních, klauzurních, bakalářských, diplomových a doktorských prací). Součástí práce je rovněž aktivní podílení se na interním chodu školy (účast v komisích a radách školy, hodnocení projektů, výuka odborných předmětů a další), úzká pravidelná spolupráce s ostatními ateliéry katedry i další úkoly na celoškolní úrovni vyplývající z chodu a poslání UMPRUM. V souladu s vizemi UMPRUM klade Katedra volného umění na své studující i vyučující nejen řemeslné a tvůrčí, ale i intelektuální, občanské a etické nároky a snaží se o kultivaci akademického prostředí na všech úrovních. 

 

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění dokládající úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

·  kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 15. 3. 2024 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@umprum.cz

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh výběrového řízení:

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje rektorem jmenovaná odborná komise na základě zaslaných podkladů a veřejné přednášky, která je součástí řízení.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ. Termín VŘ bude zveřejněn.