Planeta B

Modul pro udržitelnost a civilizační otázky

Planetu máme jen jednu. Zemský ekosystém se ale vlivem lidské činnosti nenávratně mění, a s ním se bude měnit i všechno ostatní: jak bydlíme, vyrábíme, pohybujeme se, jíme nebo se domlouváme. Jak bude tento proces probíhat a jak bude Planeta B vypadat, záleží i na nás.

Planeta B je nový prostor pro mezioborovou experimentální praxi a týmovou spolupráci. Nezáleží na tom, z jakého jsi oboru – zapiš si tento modul jako ateliérovou stáž v zimním semestru 2022 a pojď s námi zkoušet, jak v tvůrčí praxi reagovat na výzvy budoucnosti.

Ve stručnosti
 • V ZS 2022 budou Planetu B koordinovat Klára Peloušková (KTDU, KD) a Eduard Herrmann (KD) (kontakt viz níže).
 • Tématem ZS 2022 budou "Toxické budoucnosti". Budeme se zabývat problematikou jaderné energie a klást si otázku, jak žít a tvořit na toxické planetě.
 • Součástí výuky bude množství přednášek, debat a workshopů s osobnostmi z uměleckých i neuměleckých oborů. Zaměří se na téma semestru, ale i různé tvůrčí metody.
 • Planeta B funguje na principu ateliérové stáže. Nahradí ateliérovou výuku i klauzurní práci.
 • Stáž je přístupná všem studujícím od 2. ročníku Bc. studia výše bez ohledu na obor studia.
 • Deadline pro přihlášení: 10. 7. 2022

Projektová praxe na Planetě B

Umění, design a architektura přistupují ke komplexním otázkám současnosti po svém: nekonvenčně, kriticky, v prostoru a v materiálu. Projektová praxe na Planetě B bude založena na principech, které otevřenost a neortodoxnost tvůrčí praxe podpoří:

 • Mezioborovost: Planeta B propojí tvůrčí obory rozvíjené na UMPRUM i další vědecké disciplíny či obory lidské činnosti.
 • Důraz na výzkum a proces: Projektová praxe bude směřovat ke konkrétním výstupům, proces výzkumu a tvůrčí práce však bude důležitější než řemeslné či technické zpracování výsledného objektu.
 • Týmová spolupráce: Studující v rámci projektů využijí vlastní oborové znalosti a dovednosti, cílem je nicméně oborová specifika dočasně “rozpustit” v novou kolektivní tvůrčí osobnost.
 • “Rozptýlené” vedení: Koordinátoři*ky projektové praxe zapojí do procesu řadu mentorů*ek a konzulantů*ek z uměleckých i neuměleckých disciplín.
 • Spolupráce s veřejným a neziskovým sektorem: Rozvíjena budou partnerství s institucemi, jako jsou např. environmentálně a sociálně zaměřené nez. org., vzdělávací instituce, designové a materiálové agentury, knihovny, nemocnice, věznice, městské části, experimentální technologické laboratoře apod.

Témata

V tématech projektové praxe se budou protínat roviny ekologie, společnosti, politiky i technologií. Budou formulována obecně a široce, aby umožňovala myšlení a tvorbu různých podob a měřítek, zároveň však budou zasazena do prostředí konkrétních lokalit a komunit

Forma zpracování tématu se bude odvíjet od přístupu a zájmů daného týmu. Projekty mohou mít charakter uměleckých děl, produktových, prostorových či materiálových experimentů, sociálních inovací, strategických intervencí nebo spekulativních konceptů a vizí. 

Téma zimního semestru 2022

Toxické budoucnosti

Co objeví pod a na povrchu Země budoucí společnosti? Jak budou vypadat pozůstatky současné civilizace a co způsobí? Jak přemýšlet v časových horizontech, které nás dalece přesahují? A jak můžeme komunikovat – případně varovat – ty, kdo tu budou žít po nás? 

Není jisté, zda bude společnost prosperovat, nebo upadat. Je možné, že suroviny a materiály, které dnes používáme, budou spotřebovány, zatímco toxické látky budou v půdě, vodě a vzduchu cirkulovat po tisíce let. Takto “zdivočelé” relikty lidské činnosti ovlivní fungování ekosystémů a vytvoří nové, značně nestabilní podmínky pro život na naší planetě.

Jedním ze symbolů moderní racionality a kontroly, které se v prostupném prostoru chemického proudění vymykají lidem z rukou, je jaderná energie. Jako klíčový geopolitický aktér vstupuje dnes jádro do strategických jednání o válce i klimatu. Radiace vrostlá do zemědělských plodin, živých organismů či stavebních materiálů nicméně ukazuje, jak málo toho víme o pomalém působení některých prvků a že pevné hranice – materiální či politické – jsou z hlediska zemského metabolismu přinejmenším nefunkční.

Jiná než toxická ale Planeta B nebude a do budoucna musíme počítat i s jadernou energií – protože s ní spojené infrastruktury, průmysly i existující odpad tu s námi už zůstanou. Nezbývá tedy než ptát se, jak se s křehkostí ekosystémů a těkavostí budoucnosti vypořádávat. Jak žít a jak tvořit na toxické planetě? 

 

Otázky, které si můžeme klást:
 • Jak by mohla vypadat budoucí značení toxických lokalit či úložišť nebezpečného odpadu?
 • Jakými mýty je jádro opředeno a co si s nimi počít?
 • Jakou roli hrají v souvislosti s radiací membrány lidského těla a materiály, do nichž se odíváme?
 • Jak přistupovat k toxickým krajinám, které neumožňují přítomnost člověka?
 • Jak o nejisté budoucnosti mluvit s lidmi, kteří jsou přítomnosti toxických látek vystaveni?
 • Jak si lze představit nové vztahy mezi člověkem a ne-lidskými entitami v toxické realitě?

Koordinátoři projektové praxe v ZS 2022: Klára Peloušková (KTDU, KD) a Eduard Herrmann (KD)

Přednášky a workshopy

V rámci modulu se uskuteční mnoho přednášek, diskusí či workshopů s místními i zahraničními osobnostmi z uměleckých i neuměleckých oborů. Program bude zaměřen na:

 • teoretické, historické či politické souvislosti semestrálního tématu
 • výzkumné a tvůrčí metody pro mezioborovou praxi
 • tvůrčí či technologické metody související s environmentální problematikou (nikoli nutně v návaznosti na téma semestru)

Jak se přihlásit

Máte-li zájem se na stáž na Planetě B přihlásit, pošlete e-mail Kláře Pelouškové na adresu klara.pelouskova@umprum.cz, a to nejpozději do 10.7.2022. V e-mailu prosím uveďte, v jakém studujete ateliéru, a přiložte své portfolio (ve formě odkazu na web nebo PDF). O přijetí do modulu budou zájemci*kyně informováni do konce července 2022. Na stejnou adresu zasílejte také jakékoli dotazy.

Planeta B funguje jako ateliérová stáž a nahrazuje jak semestrální ateliérovou výuku tak klauzurní práci. Stáž je přístupná všem studujícím od 2. ročníku Bc. studia výše bez ohledu na obor studia (tzn. i studujícím KTDU). Výuka bude probíhat v ateliérové dny, tedy v pondělí a ve čtvrtek.

Zájemci*kyně by měli počítat s tím, že podstatná část výuky v rámci Planety B bude probíhat v anglickém jazyce.

Další informace k harmonogramu a náplni modulu (včetně potvrzených hostů*ek) obdrží zájemci*kyně v průběhu léta.

Komentovaná prohlídka / Planeta B

Komentovaná prohlídka / Planeta B

Planeta B
před šesti dny
Artsemestr / Planeta B

Artsemestr / Planeta B

Planeta B
před týdnem
Form Follows Energy

Form Follows Energy

Planeta B
2. 12. 2022
John Palmesino / Climate Peace

John Palmesino / Climate Peace

Přednáška
Planeta B
28. 11. 2022
Fernando Cremades / Remain and Trace. Feeling, Sensing and Transcribing Radioactivity

Fernando Cremades / Remain and Trace. Feeling, Sensing and Transcribing Radioactivity

Planeta B
Přednáška
26. 10. 2022

Toxické budoucnosti a kreativní proces

Planeta B
Udržitelnost
20. 10. 2022