Planeta B

Modul pro udržitelnost a civilizační otázky

Planetu máme jen jednu. Zemský ekosystém se ale vlivem lidské činnosti nenávratně mění, a s ním se bude měnit i všechno ostatní: jak bydlíme, vyrábíme, pohybujeme se, jíme nebo se domlouváme. Jak bude tento proces probíhat a jak bude Planeta B vypadat, záleží i na nás.

Planeta B je prostor pro mezioborovou experimentální praxi a týmovou spolupráci na UMPRUM. Jeho další ročník se uskuteční v zimním semestru 2023!

Informace o předchozím ročníku (zimní semestr 2022) a archiv projektů najdete na webu www.planetb.fun.


Ve stručnosti
 • V ZS 2023 budou Planetu B koordinovat Klára Peloušková (KTDU, KD) a Veronika Miškovičová (KA) (kontakt viz níže).
 • Tématem ZS 2023 budou "Vodní aliance". Budeme se zabývat scénáři budoucnosti v kontextu vodních ekosystémů.
 • Součástí výuky bude množství přednášek, debat a workshopů s osobnostmi z uměleckých i neuměleckých oborů. 
 • Planeta B funguje na principu ateliérové stáže. Nahradí ateliérovou výuku i klauzurní práci.
 • Stáž je přístupná všem studujícím od 2. ročníku Bc. studia výše bez ohledu na obor (včetně KTDU). Vítáni jsou všichni studující UMPRUM i jiných vysokých škol.
 • Deadline pro přihlášení prodloužen do 15. 9. 2023

Projektová praxe na Planetě B

Umění, design a architektura přistupují ke komplexním otázkám současného světa nekonvenčně a kriticky. Je přitom zřejmé, že společnost dnes tento způsob myšlení a tvorby potřebuje jako sůl. Projektová praxe na Planetě B je založená na systémovém myšlení, vytváření možných scénářů budoucnosti a artefaktů či konceptů, které tyto nové světy a situace pomáhají zpřítomnit.

Základní principy

 • Mezioborovost: Planeta B propojuje tvůrčí obory rozvíjené na UMPRUM i další vědecké disciplíny či obory lidské činnosti. 
 • Důraz na výzkum a proces: Projektová praxe bude směřuje ke konkrétním výstupům, proces výzkumu a tvůrčí práce je však důležitější než řemeslné či technické zpracování výsledných artefaktů.
 • Týmová spolupráce: Studující v rámci projektů využijí vlastní oborové znalosti a dovednosti, cílem je nicméně oborová specifika dočasně “rozpustit” v novou kolektivní tvůrčí osobnost.
 • “Rozptýlené” vedení: Koordinátoři*ky projektové praxe zapojují do procesu řadu mentorů*ek a konzulantů*ek z uměleckých i neuměleckých disciplín.
 • Spolupráce s veřejným a neziskovým sektorem: Rozvíjena jsou partnerství s institucemi, jako jsou např. environmentálně a sociálně zaměřené nez. org., vzdělávací, výzkumné a jiné veřejné instituce, designové a materiálové agentury, experimentální technologické laboratoře apod.

Metodologické principy

 • Produktivní naivita: Škola je místo, kde se vzdělává a experimentuje. Nemusíme zachránit svět – jsme tu proto, abychom kladli relevantní, obtížné otázky a přicházeli s odvážnými, provokativními myšlenkami.
 • Komplexita: Problémy, kterým čelíme, jsou často “zapeklité”, tedy nelze je přesně definovat a jednoduše vyřešit. Umění a design umožňují reflektovat neurčitost a nejistotu a přistupovat ke komplexním otázkám neortodoxně a imaginativně.
 • Pohyb napříč měřítky: Minulost i budoucnost Planety B nás dalece přesahuje. Dlouhé časové horizonty a velká prostorová měřítka je třeba vnímat i v rámci projektů zaměřených na dění na lokální či mikroskopické úrovni.
 • Systémové, scénářové a strategické myšlení: Pečlivé promýšlení možných scénářů budoucnosti umožňuje rozkrývání ambivalentních vztahů v komplexních systémech i pojmenování příležitostí pro strategická rozhodnutí.
 • Pragmatická spekulace: Každá spekulace je skutečná a vnitřně politická. Každá myšlenka implikuje mnoho různých důsledků a je důležité přijímat za naše návrhy odpovědnost.
Číst více...

Téma zimního semestru 2023

Příručka s podrobným popisem tématu i programu semestru ke stažení zde.

Vodní aliance

Voda je mnohem víc než jen průhledná, homogenní tekutina. Zprostředkovává vztahy a závislosti mezi živou a neživou hmotou, přičemž její různé formy a projevy lze vnímat jako symptomy dlouhodobých, stěží postřehnutelných procesů klimatické změny. Většina klimatických dopadů totiž s vodou přímo souvisí – je jí buď příliš mnoho, příliš málo, nebo je znečištěná. Způsob, jak o vodní systémy pečujeme, tomu však vůbec neodpovídá. Je třeba se ptát, jak můžeme do těchto složitých celků vstupovat, a co potřebujeme vědět, abychom to mohli dělat eticky a efektivně.

K sladkovodním i mořským ekosystémům je třeba přistupovat holisticky. To vyžaduje důkladné rozplétání komplexních souvislostí mezi místy, objekty nebo koncepty, ke kterým ve skutečnosti často přistupujeme zcela odděleně: Hydrosféru ale nelze separovat od atmosféry a biosféry, stejně jako "městské" prostředí od toho "venkovského". Technologické inovace musí jít ruku v ruce s tradičními postupy vodohospodářství a abstraktní (např. finanční) hodnoty musí odrážet materiální podmínky koloběhu vody. Hydrologické systémy naštěstí hlubokou integraci různých procesů ukazují takřka hmatatelně – a my se od nich můžeme hodně naučit, abychom byli schopni obnovit vazby, které se zdánlivě vypařily.

Vodní aliance jsou nově vznikající kompozice, které zahrnují celou řadu různých aktérů: anorganickou hmotu, rostlinné, živočišné a jiné nelidské druhy, low-tech i high-tech nástroje, lidská pravidla i lidi samotné. Tyto systémy mohou nabrat nadějný směr, vždy v sobě však ponesou i rozpory a nejednoznačnosti. Ať už si za hlavní téma zvolíme biotechnologie, obnovu mokřadů nebo třeba cílené zavlažování, pokusíme se zmapovat interakce mezi jednotlivými aktéry a aspekty vodních celků různých měřítek a v návaznosti na možná civilizační schémata budoucnosti popíšeme imaginativní scénáře jejich dalšího vývoje. Vymyslíme artefakty a koncepty zasazené do těchto světů a budeme sledovat, co nám mohou říci o méně či více vzdálených nejistotách i současných příležitostech.

Koordinátorky projektové praxe v ZS 2023: Klára Peloušková (KTDU, KD) a Veronika Miškovičová (KA)

Výstupy

1. V průběhu semestru kolektivně vytvoříme soubor možných scénářů budoucnosti vztahujících se k uplatnění vybraných taktik a nástrojů v kontextu péče o vodní ekosystémy napříč měřítky. Scénáře budou formulovány jak v obecné rovině, tak se zaměřením na sociální, ekonomické či environmentální aspekty konkrétních míst. Výstupem budou texty, mapy, diagramy, skici a další obrazový materiál.

2. Jednotlivé týmy zpracují dílčí artefakty, koncepty či příběhy, které konkrétněji přiblíží a umožní částečně zažít dané situace v jejich komplexitě. Forma výstupu není předem definovaná, upřednostněna však budou digitální média.

Přednášky a workshopy

V rámci modulu se uskuteční mnoho přednášek, diskusí či workshopů s místními i zahraničními osobnostmi z uměleckých i neuměleckých oborů (např. mikrobiologie, meteorologie, vodní hospodářství apod.). Program bude zaměřen na:

 • teoretické, historické či politické souvislosti semestrálního tématu
 • výzkumné a tvůrčí metody pro mezioborovou praxi
 • systémové, scénářové a strategické myšlení
Číst více...

Jak se přihlásit

Připojte se na online Intro a Q&A schůzku s vedoucími programu Klárou Pelouškovou a Veronikou Miškovičovou 1. 6. 2023 v 16h: https://cesnet.zoom.us/j/98470188014

Máte-li zájem se na stáž na Planetě B přihlásit, pošlete e-mail Kláře Pelouškové na adresu klara.pelouskova@umprum.cz, a to nejpozději do 15. 9. 2023.

Do e-mailu prosím zahrňte:

 • informaci o tom, v jakém studujete ateliéru (případně v jaké instituci)
 • informaci o tom, v jakém jste aktuálně ročníku
 • krátkou formulaci vaší motivace se modulu zúčastnit (cca 1000 znaků)
 • své portfolio (ve formě odkazu na web nebo PDF)

O přijetí do modulu budou zájemci*kyně informováni do 20. 9. 2023. Na stejnou adresu zasílejte také jakékoli dotazy.

Planeta B 2023 se uskuteční v období od října 2023 do konce ledna 2024. Modul funguje na principu ateliérové stáže a nahrazuje jak semestrální ateliérovou výuku tak klauzurní práci (celkem 16 kreditů). Studující jiných škol si mohou zapsat i další předměty z aktuální nabídky UMPRUM. Výuka v rámci modulu probíhá v ateliérové dny, tedy v pondělí a ve čtvrtek. Ačkoli některé body semestrálního programu proběhnou online, modul jako celek nelze absolvovat distanční formou.

Stáž je přístupná všem studujícím od 2. ročníku Bc. studia výše bez ohledu na obor studia (tzn. i studujícím KTDU). Program je určen především studujícím umění, designu, architektury či teorie umění/designu/médií, studující jiných oborů jsou nicméně vítáni rovněž.

Zájemci*kyně by měli počítat s tím, že podstatná část výuky v rámci Planety B bude probíhat v anglickém jazyce. Budou-li se modulu účastnit zahraniční studující, bude program v AJ realizován kompletně.

Plánujete-li žádat o stipendium typu Erasmus (příp. freemover apod.), kontaktujte nás prosím v dostatečném předstihu před uzávěrkou daného programu na vaší škole.

Další informace k harmonogramu a náplni modulu (včetně potvrzených hostů*ek) obdrží zájemci*kyně v průběhu léta.

Číst více...